کانال تلگرام ایران کنفرانس

کنفرانس بوک جستجوگر کنفرانس

فراخوان مقاله دومین همایش ملی پیشرفت های نوین در عرصه علم و فراعلم (نمایه شده در ISC )

مشاهده همه همايش های manager
سطح برگزاريملي
محورهاي همايش------------------
محورهاي عام:

ü نقد و بررسي پيشينة پژوهش در زمينة مناسبات علم با ارزش‏ها، متافيزيك و فرهنگ

ü چالش‏هاي پيوند علم با ارزش‏ها، متافيزيك و فرهنگ

ü نظريه‏پردازي و الگوسازي در زمينة پيوند علم با ارزش‏ها، متافيزيك و فرهنگمحورهاي ويژه:

ü پيگيري بنيان‏ها و مباني علمي و فراعلمي نظريات علمي حوزه‏هاي مديريت، اقتصاد، علوم تربيتي، فلسفه و دین

ü پژوهش‏هاي نوين در حوزه‏هاي مديريت، اقتصاد، علوم تربيتي، فلسفه و دین

ü راهبردها و چگونگي كاربرد ارزش‏هاي ديني و فرهنگ بومي در حوزه‏هاي مديريت، اقتصاد، علوم تربيتي، فلسفه و دینمديريت

ü مديريت كارآفريني و بنيان‏هاي فراعلمي آن

ü مديريت مالي و بنيان‏هاي فراعلمي آن

ü مديريت توليد و بنيان‏هاي فراعلمي آن

ü مديريت بازرگاني و بازاريابي و بنيان‏هاي فراعلمي آن

ü مديريت دولتي ، بنيان‏ها و ارزش‏ها

ü مديريت صنعتي، بنيان‏ها و ارزش‏ها

ü آينده‏پژوهي در مديريت و مباني فراعلمي آن

ü تحول فرهنگي و اخلاق در سيستم‏هاي مديريت اطلاعات

ü مديريت و كارآفريني در دانشگاه كارآفرين و ارزش‏آفرين

ü مباني فلسفي مديريت اسلامي

ü روش‏هاي غني‏سازي فرهنگ سازماني

ü مباني فلسفي سازمان ها و نظريه هاي سازماني

ü نقد و بررسي مباني فلسفي و ارزشي در نظريه هاي مديريت

ü اخلاق سازماني

ü مديريت اسلامي، تجربه هاي موفق

ü مديريت سبز

ü انگيزش و روش‏هاي آن

ü مباني انسان شناختي در نظريه هاي مديريتاقتصاد

ü خصوصي سازي و توسعه پايدار، مباني و ارزش‏ها

ü سياست‏هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و توسعه‏ي اقتصادي

ü راهنكارهاي امنيت سرمايه‏گذاري درالگوي بومي ـ‌ارزشي

ü بنيان‏ها و مباني سلامت نظام اداري و نقش آن در توسعة اقتصادي

ü راهنكارهاي مقابله با فساد، رانت و انحصار در اقتصاد و مباني فراعلمي آن

ü آسيب‏شناسي توسعه اقتصادي با رويكرد بومي ـ ارزشي

ü بسترهاي فرهنگي توسعه اقتصادي پايدار

ü اخلاق حرفه اي و توسعه پايدار

ü رابطه نظريه‏هاي اجتماعي اـ اقتصادي با قضاوت‏هاي ارزشي

ü ماهيت رفتارهاي اقتصادي

ü رابطه آموزه هاي اسلامي با علم و اقتصاد

ü مباني فلسفي ارزشي نظريه هاي اقتصادي

ü چارچوب هاي كلان نظريه هاي اقتصاد اسلامي

ü تأثير ديدگاه‏هاي انسان‏شناختي در نظريه‏هاي اقتصادي

ü نقش پيش‏فرض‏هاي ارزشي در نظريات اقتصادي

ü ارزش و عقلانيت در رفتارهاي اقتصادي

ü ارزش‏ها و فرهنگ در اقتصاد خرد

ü ارزش ها و فرهنگ در اقتصاد كلان

ü ارزش ها در كاركردهاي علم اقتصاد

ü انسان اقتصادي

ü مباني رفتارهاي اقتصادي در اقتصاد خرد و كلان

ü عدالت اقتصادي

ü روش هاي نهادينه سازي

ü فرهنگ محيط زيست

ü پيش شناخت ها نسبت به انسان و تأثير آن بر نظريات اقتصادي

ü اهداف و غايات نظريات اقتصادي

ü بنيان هاي فلسفي و فراعلمي نظريه هاي اقتصادي معاصر

ü پژوهش هاي نوين در حوزة اقتصاد و مباني فراعلمي آنعلوم تربيتي

ü پيشينة فلسفة تعليم و تربيت

ü مباني انسان شناختي نظريه هاي تعليم و تربيت

ü ماهيت نظرية تربيتي

ü نقد و بررسي مباني تعليم و تربيت ماركسيستي علوم تربيتي

ü اهداف تعليم و تربيت در مكاتب مختلف تربيتي

ü تفكر شرقي و فلسفة تعليم و تربيت

ü مباني نظريات پراگماتيستي در تعليم و تربيت

ü بنيادهاي فلسفي رفتارگرايي

ü مباني فلسفة ي نظرية بازسازي در تعليم و تربيت

ü نظريات پديدارشناسانه در تربيت و مباني آن

ü نقش فلسفة تعليم و تربيت در تحول نظام آموزش و پرورش

ü ترسيم چشم انداز تحول از ديدگاه فلسفة تعليم و تربيت

ü برنامه ريزي آموزشي

ü اصول تعليم و تربيت از ديدگاه اسلام

ü اهداف تعليم و تربيت اسلامي

ü مباني فلسفي نظريه هاي يادگيري

ü عوامل موثر در تربيت

ü مباني درمان ناهنجاري ها

ü نقش تعليم و تربيت ارزش ها در توسعه پايدار

ü تعالي فرهنگي از ديدگاه قرآن و عترت و نقش آن در توسعه پايدارفلسفه و دين

ü پيشينه پژوهش پيرامون پيوندهاي مناسبات علم با ارزش‏ها، متافيزيك و فرهنگ

ü ويژگي هاي علم شناسي پوزيتويستي

ü ديدگاه پوزيتويست ها پيرامون مناسبات علم با ارزش‏ها، متافيزيك و فرهنگ

ü ويژگي‏هاي علم نزد پوپر و عقلانيت انتقادي

ü ديدگاه پوپر پيرامون مناسبات علم با ارزش‏ها، متافيزيك و فرهنگ

ü علم شناسي كوهن

ü ديدگاه كوهن پيرامون مناسبات علم با ارزش‏ها، متافيزيك و فرهنگ

ü پيشينۀ پژوهش در پيوند جامعه و معرفت

ü بررسي انديشه‏هاي ماركس، ديلتاي، نيچه، شلر و مانهايم در جامعه‏شناسي معرفت

ü نقد و بررسي برنامه قوي در جامعه شناسي معرفت

ü بررسي مناسبات علم با ارزش‏ها، متافيزيك و فرهنگ در هرمنوتيك

ü هرمنوتيك

ü بررسي انديشه‏هاي شلايرماخر و ديلتاي پيرامون مناسبات علم با ارزش‏ها، متافيزيك و فرهنگ

ü بررسي مناسبات علم با ارزش‏ها، متافيزيك و فرهنگ در ديدگاه گادامر

ü بررسي انديشه‏هاي نيچه پيرامون مناسبات علم با ارزش‏ها، متافيزيك و فرهنگ

ü بررسي انديشه‏هاي هايدگر پيرامون مناسبات علم با ارزش‏ها، متافيزيك و فرهنگ

ü بررسي انديشه‏هاي هوركهايمر، آدورنو و فيلسوفان نظرية انتقادي پيرامون مناسبات علم با ارزش‏ها، متافيزيك و فرهنگ

ü ديدگاه هابرماس پيرامون مناسبات علم با ارزش‏ها، متافيزيك و فرهنگ

ü ديدگاه فوكو پيرامون مناسبات علم با ارزش‏ها، متافيزيك و فرهنگ

ü ديدگاه ليوتار پيرامون مناسبات علم با ارزش‏ها، متافيزيك و فرهنگ

ü بررسي مناسبات مناسبات علم با ارزش‏ها، متافيزيك و فرهنگ از ديدگاه سنّت گرايان

ü چالش هاي پيوند علم با ارزش‏ها، متافيزيك و فرهنگ

ü نسبي گرايي در فلسفۀ علم

ü نسبي گرايي در جامعه شناسي معرفت

ü نسبي گرايي هرمنوتيك

ü نسبي گرايي پست مدرن

ü خودستيزي

ü گفتمان گريزي

ü پسروي علمي

ü ديگر چالش‏هاي مناسبات علم با ارزش‏ها، متافيزيك و فرهنگ

ü راهكارهاي برون رفت از چالش هاي پيوند علم با ارزش‏ها، متافيزيك و فرهنگ

ü تفكيك ميان علوم در بررسي مناسبات علم با ارزش‏ها، متافيزيك و فرهنگ

ü اعتقاد به اصل مشترك

ü اعتقاد به روابط غيرعلّي ميان علم و ارزش‏ها، متافيزيك و فرهنگ

ü بازنگري در اهداف علم

ü برهم كنش دوسويه علم با ارزش‏ها، متافيزيك و فرهنگ

ü حوزه‏هاي مجاز پيوند علم با ارزش‏ها، متافيزيك و فرهنگ

ü حوزه‏هاي غيرمجاز پيوند علم با ارزش‏ها، متافيزيك و فرهنگ
محورهاي همايش
برگزار كنندگان: بنیاد پژوهش های قرآنی برکات.
نمایه شده در ISC .
مهلت ارسال چكيده مقالات:
مهلت ارسال متن كامل مقالات: 15 بهمن 1397
تاريخ برگزاري همايش: 17 اسفند 1397
سايت همايش: elmconf.ir
تلفن تماس دبيرخانه: 051-38546150 و 09363637590
آدرس دبيرخانه: مشهد مقدس، کوهسنگی 8 پلاک 20
بنیاد پژوهش های قرآنی.
محل برگزاري: مشهد مقدس
ایمیل: info@elmconf.ir
فراخوان مقاله دومین همایش ملی پیشرفت های نوین در عرصه علم و فراعلم (نمایه شده در ISC )

عضویت در خبرنامه ایران کنفرانس

اخبار دانشگاهی ( هیات علمی ، دکتری ، کارشناسی ارشد )
اخبار کنفرانس ،کارگاه ،جشنواره
همايشهاي خارجي جديد
مقالات و مطالب علمی و آموزشی
اخبار علمی و فناوری

دانلود اپلیکیشن ایران کنفرانس

سامانه مدیریت کنفرانس سامان

کانال راهنمای اپلای پلی تکنیک میلان

ورود جهت ثبت همايش
ایجاد حساب کاربری فقط جهت ثبت همايش می باشد. ثبت همایش های دانشگاهی رایگان و سایر همایش های دولتی و خصوصی شامل تعرفه خواهد بود. قبل از ثبت نام " قوانین " ثبت همایش را حتما ملاحظه فرمایید.عضویت در خبرنامه ایران کنفرانس

خبرنامه دکتری

پایگاه همایش های خارجی  ایران کنفرانس conferencesalerts.com

راهنمای مقاله نویسی

دانلود سرقصل های رشته های دکتری در سایت ایران کنفرانس

دانلود سرقصل های رشته های کارشناسی ارشد در سایت ایران کنفرانس

ایران کنفرانس:سایت برگزیده چهارمین جشنواره وب ایران

طراحي سايت : ایران پژوهان