فصل 3: روش تحقیق

ایران کنفرانس

فصل 3: روش تحقیق 

  • در فصل 3 و روش شناسی منظور این است چرا و چگونه؟
  • دلایل علمی و منطقی برای کارها را در روش شناسی تحقیق می آوریم.

اجزاء روش شناسی تحقیق:

الف: از چه نوعی است:

الف) از نظر ماهیت (کمی یا کیفی)

ب) از دید هدف و مقصود (بنیادی ، کاربردی، توسعه ای)

ج) از نظر زمان (تاریخی (گذشته)، توصیفی(حال پیمایش)، آینده (استنباطی)

د) از نظر جمع آوری داده ها:

a: اسنادی: داده ها بصورت سند بوده و در منابع خودش وجود دارد.

b: کتابخانه ای و اینترنتی

c: میدانی: تا در شرایط کار قرار نگیریم آن ها را بدست نمی آوریم.

  • · داده ها نمادهای خام پردازش نشده می باشند.

ب: از نظر کنترل متغیرها: آیا توان مدیریت متغیرهای تحقیق را داریم؟

مدیریت متغیرها:

1- القاء متغیر به کار تحقیق Attribute

2- دستکاری متغیرها، کم و زیاد کردن مقداری و یا کیفیتی متغیر Manipulate

  • برخی متغیرهای مزاحم داریم. آیا می توانیم نقش این متغیرهای مزاحم و یا خطا را بدست آوریم؟
  • مثلا در رگرسیون که در واقع یک تحقیق معطوف به گذشته است سهم متغیرها را مشخص می کنیم از طریق تحقیق وابستگی.
  • · ج: امکان و کنترل متغیرها:

الف) غیر آزمایشی توصیفی

ب) شبه آزمایشی سهم متغیرهای خطا را از سهم متغیرهای تحقیق جدا می کنیم.

ج) آزمایشی می توانیم از بروز خطا جلوگیری کنیم و متغیرهای تحقیق را دستکاری و یا القا کنیم.

پس در فص 3 نوع تحقیق را مشخص می کنیم.

انواع متغیرها: در الگوی نظری نوع متغیرها مشخص می شود.

1- متغیر آشکار و پنهان:

  • تخمین محصول یک متغیر پنهان است. سود کشاورز متغیر پنهان می باشد. این نوع متغیرهای پنهان بایستی آشکار شود تا قابل اندازه گیری شود.

 

2- متغیر گسسته و پیوسته:

  • متغیر گسسته متغیری است که کمتر از یک واحد نپذیرد و قابل خرد شدن به اجزاء نباشد.
  • متغیر پیوسته متغیری است که به کمتر از واحد با اندازه های مساوی قابل تقسیم است.
  • وزن متغیر پیوسته و انسان متغیر گسسته است.

3- براساس نقش متغیرها (کمی و کیفی):

کیفی: اسمی، ترتیبی

کمی: فاصله ای، نسبی

 

4- نقشی  که متغیرها در تحقیق دارند:

ü    متغیر مستقل

ü    متغیر وابسته

ü    متغیر مداخله گر

ü    متغیر مزاحم (آشوبگر)

 

در روایی داخلی ما بدنبال آن هستیم آنچه که در مورد متغیر وابسته اندازه گیری شده تا چه حد مربوط به متغیرهای اصلی تحقیق است و تا چه حد مربوط به متغیرهای مداخله گر و آشوبگر.

هر مقدار که به نقش متغیرهای اصلی تحقیق نزدیکتر شویم، نتیجه تحقیق رواتر و معتبرتر خواهد بود.

هدف آن است که یافته های خالص تری داشت باشیم. وقتی ما نقش متغیرهای مستقل را برابر متغیرهای وابسته اندازه گیری کردیم  خطای ما کم و واقعیت زیاد خواهد شد.

محقق تا چه اندازه اطمینان دارد که نتایج حاصله بر اثر عواملی غیر از متغیرهای مستقل نمی باشد.

 

منبع : درس روش تحقیق دکتر ملک محمدی

آخرین بروزرسانی (شنبه ، 11 اسفند 1397 ، 15:25)