تقسیم بندی تحقیق از نظر هدف

ایران کنفرانس

تقسیم بندی تحقیق از  نظر هدف

 

1- تحقیق بنیادی:

در این نوع تحقیق هدف صرفا به ماهیت و ذات یک پدیده توجه دارد و در واقع برای علم بکار برده می شود. مثل شناخت یک ویروسی جدید یا شناخت یک گونه گیاهی جدید که بیشتر در ازمایشگاه ها کاربرد دارند. برای گسترش دامنه علم است و عموما بصورت کیفی انجام می شود.

 

2- تحقیق کاربردی:

در این تحقیق دنبال حل یک مشکل در دنیا می باشند و عموما در تحقیق کاربردی نتایج حاصل از تحقیقات بنیادی را بکار می گیرد. با مساله ای شروع می شود.

 

3- تحقیق توسعه ای:

تحقیقی است که نتایج حاصل از کاربردی را بررسی می کند بطور مثال شکل جاری را شناسایی و حل می کند. اگر مساله ای باشد و تکرار شود، توسعه ای است.

مساله اول← حل← مساله جدید

نکته: امکان دارد تحقیقی با یک عنوان و متغیرهای مشترک در مناطق مختلف کشور اجرا شود و درادامه محققی اقدام به جمع آوری و جمع بندی نتایج تمامی تحقیقات نماید و تحقیقی در سطح ملی ارایه دهد که به آن «فرا تحقیق» گویند.

نکته: علت تحقیق در منطقه مورد بررسی باید بطور شفاف بیان شود که آیا نکته برجسته در جهت مثبت و یا منفی در منطقه وجود داشته که محقق را به آن تحقیق در آن منطقه علاقمند نموده است.

منبع: درس روش تحقیق دکتر ملک محمدی

آخرین بروزرسانی (يكشنبه ، 5 اسفند 1397 ، 16:14)