لیست دانشگاههای علوم پزشکی

 

لیست دانشگاههای علوم پزشکی
دانشکده پزشکي، موسسه سرطان دانشگاه تهران
http://www.sph.tums.ac.ir
آكادمی علوم پزشكی ایران
http://www.ams.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
http://www.ajaums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكی اراك
http://www.arakmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكی اردبیل
http://www.arums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكی ارومیه
http://www.umsu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكی اصفهان
http://www.mui.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز‏
http://www.ajums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي  ايران
http://www.iums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكی ایلام
http://www.medilam.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی بابل
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله تهران
http://www.bmsu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
http://www.bpums.ac.ir
دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي
http://www.uswr.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكی بیرجند
http://www.bums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكی تبریز
http://www.tbzmed.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی تربیت مدرس
http://www.medicine.mainpage.net
دانشگاه علوم پزشكي تهران
http://www.tums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكی رفسنجان
http://www.rums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي زاهدان
http://www.zaums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي زنجان
http://www.zums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكی سبزوار خراسان
http://www.medsab.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي سمنان
www.sem-ums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی
http://www.sbmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكی شهید صدوقی یزد
http://www.ssu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
http://www.sums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکي فسا
http://www.fums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكی قزوین
http://www.qums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكی كاشان
http://www.kaums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي كردستان
www.muk.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكی كرمان
http://www.kmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه
http://www.kums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكی گلستان
http://www.goums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي گيلان
http://www.gums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكی لرستان
http://www.lums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكی مازندران
http://www.mazums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
http://www.mums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی نیشابور

http://www.nums.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان
http://www.hums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي همدان
http://www.umsha.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكی یاسوج
http://www.yums.ac.ir

آخرین بروزرسانی (دوشنبه ، 2 آذر 1394 ، 08:09)