انتشار فراخوان دریافت مقاله در حوزه" هنر مدیریت سبز"

ایران کنفرانس

انتشار فراخوان دریافت مقاله در حوزه" هنر مدیریت سبز"

فراخوان دریافت مقاله فصلنامه علمی- تخصصی "هنر مدیریت سبز" دانشگاه هنر منتشر شد.

به گزارش ایسنا، فراخوان نشریه هنر مدیریت سبز در راستای ترویج پژوهش های نظری و کاربردی و ارتقای این حوزه دانشی و در ارتباط با شورای راهبردی مدیریت سبز دانشگاه هنر منتشر شد.

این نشریه با جهت گیری بین رشته ای از مقالات مرتبط با حوزه های معماری مدیریت پروژه و ساخت و انواع رشته های هنری با موضوع توسعه پایدار و مدیریت سبز  استقبال می کند.

شایان ذکر است؛ که شماره های اول نشریه، قبل از کسب اعتبار از وزارت علوم و فناوری به صورت کتاب (مجموعه مقالات) توسط انتشارات دانشگاه هنر به چاپ خواهند رسید.

علاقه‌مندان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و ارسال مقاله صرفا از طریق وب سایت http://agm.journal.art.ac.ir امکان پذیر است.