فراخوان مقاله دومین کنگره بین المللی عرفان در کلام مولانا (نمایه شده در ISC )

مشاهده همه همايش های manager
سطح برگزاريبين المللي
محورهاي همايش---------------
- مولانا و افکار عرفانی وی

- دیدگاه فلسفی در اشعار مولوی

- شخصیت ادبی و عرفانی مولوی

- مولوی و مولوی خانه ها

- نقش مولوی در شکل دهی فرهنگهای مشترک فارسی- ترکی

- مفاهیم انسان، حقوق انسانی، مثبت اندیشی در مولانا

- نقش مولوی خانه ها در شکل گیری آثار هنری و فرهنگی

- دیدگاه مولوی در ادبیات دیوانی دوران عثمانی

- نقش مولوی در انتقال ایدئولوژی اسلامی به دنیای ترک

- مقایسه دیدگاه فلسفی و جهان بینی بین گوته و مولانا

- مولانا و ادبیات مولویه

- نقش مثنوی معنوی در تثبیت ارزشهای اجتماعی و فرهنگی

- مولوی و اندیشه های وی

- مولوی و ادامه دهندگان راه وی

- نقش خانواده مولوی از دیرباز تا به امروز در توسعه شخصیت ادبی- فکری مولوی

- صناعت ادبی در مثنوی مولوی

- علم بیان و علم معنا در آثار مولوی

- تصوف و مولوی

- نای و نی در مثنوی و نگاه مولوی

- نشانه های تأثیر گرفته از اندیشه های مولوی در جهان امروز

- مولوی و ادبیات معاصر

- دیدگاه مولوی و چالشهای آن در ادبیات پست مدرن

- بازشناخت شخصیت زاهد و عارف در دیدگاه مولوی

- سنت تصوف در دیدگاه مولوی

- شب عروض و رقص سماع و مفاهیم آن

- مولویه چهره ای از زیبایی شناسی ادبیات اسلامی

- مولوی و شمس از دید تأثیر و تأثر

- میراثداران مولوی

- شخصیت فلسفی و علم اندیشه

- وضعیت مولوی خانه ها در جهان امروز

- نقس یونسکو در جهانی شدن مولوی

- مولوی پل اندیشه و تفکر میان شرق و غرب

- مفهوم عشق در مثنوی مولوی

- مولوی در فرهنگ عامه
محورهاي همايش
برگزار كنندگان: دانشگاه محقق اردبیلی
مهلت ارسال چكيده مقالات:
مهلت ارسال متن كامل مقالات: 10 اسفند 1396
تاريخ برگزاري همايش: 26 و 27 فروردین 1397
سايت همايش: conf.isc.gov.ir/mwr97
تلفن تماس دبيرخانه: 04531505323
آدرس دبيرخانه:
محل برگزاري: اردبیل - دانشگاه محقق اردبیلی
ایمیل: mevlana2018@uma.ac.ir
فراخوان مقاله دومین کنگره بین المللی عرفان در کلام مولانا (نمایه شده در  ISC )

چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی وکنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی آسیا

عضویت در خبرنامه ایران کنفرانس

دانلود اپلیکیشن ایران کنفرانس

طراحي سايت : ایران پژوهان