کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی

هفدهمین کنفرانس ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های دانشگاهی

مشاهده همه همايش های omehni@chmail.ir
سطح برگزاريبين المللي
محورهاي همايش----------------
روایت تجربه های ملی و بین المللی در ارزیابی و ارتقاء کیفیت آموزش عالی
دیدگاه های جدید و رویکردهای جایگزین برای ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی
چالش ها و موانع ارزیابی درونی و برونی در نظام آموزش عالی ایران
ساختار سازی و نهادینه کردن سیستم های ملی ارزیابی و تضمین کیفیت در آموزش عالی
ضرورت مشارکت ذینفعان مختلف در ارزیابی و تضمین کیفیت نظام های دانشگاهی
نقش فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعات مدیریت در ارزیابی کیفیت نظام های دانشگاهی
مبانی فلسفی دیدگاه ها و رویکردهای ارزیابی و تضمین کیفیت در آموزش عالی
نقش طراحی و اجرای برنامه های درسی در ارتقاء کیفیت آموزش عالی
اهمیت پیامدهای یادگیری و شایستگی دانش آموختگان در ارزیابی کیفیت نظام های دانشگاهی
جایگاه شبکه سازی و اجتماع های یادگیری حرفه ای در ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی
محورهاي همايش
برگزار كنندگان: دانشگاه شهید باهنرکرمان
مهلت ارسال چكيده مقالات: 30 آذر 1402
مهلت ارسال متن كامل مقالات: 30 بهمن 1402
تاريخ برگزاري همايش: 5 و 6 اردیبهشت 1403
سايت همايش: qaus.uk.ac.ir
تلفن تماس دبيرخانه: 03431322426
آدرس دبيرخانه: كرمان- بزرگراه امام خميني- ميدان پژوهش دانشگاه شهيد باهنر كرمان
محل برگزاري: کرمان - دانشگاه شهید باهنر کرمان
ایمیل: qaus@conf.uk.ac.ir
هفدهمین کنفرانس ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های دانشگاهی

ایران کنفرانس

کانال تلگرام ایران کنفرانس

1390-1402© : ایران کنفرانس