فراخوان مقاله اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی سرمایه اجتماعی و تاب آوری

مشاهده همه همايش های manager
سطح برگزاريبين المللي
محورهاي همايش------------------


محور 1: مفهوم شناسی

مفاهیم، تعاریف و مولفه های بین المللی سرمایه اجتماعی در ادبیات موضوعی
مفهوم، تعریف، ابعاد و مولفه های سرمایه اجتماعی از دیدگاههای بومی و اسلامی
مفاهیم، تعاریف و مولفه های بین المللی تاب آوری در ادبیات موضوعی
مفهوم، تعریف، ابعاد و مولفه های تاب آوری از دیدگاههای بومی و اسلامی

محور2: پیوندهای نهادی سرمایه اجتماعی و تاب آوری

سرمایه اجتماعی و تاب آوری اجتماعی
سرمایه اجتماعی و تاب آوری اقتصادی
سرمایه اجتماعی و تاب آوری سیاسی
سرمایه اجتماعی و تاب آوری فرهنگی
سرمایه اجتماعی و تاب آوری سازمانی
سرمایه اجتماعی و تاب آوری شهری
سرمایه اجتماعی و تاب آوری صنعتی
سرمایه اجتماعی و تاب آوری عملیاتی
سرمایه اجتماعی و تاب آوری در بهداشت
سرمایه اجتماعی و تاب آوری در کسب و کار
سرمایه اجتماعی و تاب آوری سرمایه انسانی
سرمایه اجتماعی و تاب آوری زیست محیطی
سرمایه اجتماعی و تاب آوری در مدیریت بحران
سرمایه اجتماعی و تاب آوری در تحول دیجیتال

محور ویژه: بیماری های واگیر دار، سرمایه اجتماعی و تاب آوری

تاب آوری و مدیریت بیماری های واگیردار
سرمایه اجتماعی و مدیریت بیماری های واگیردار
درس آموخته های کروناویروس، سرمایه اجتماعی و تاب آوری
شهر هوشمند، سرمایه اجتماعی و تاب آوری
محورهاي همايش
برگزار كنندگان: قم - پردیس فارابی دانشگاه تهران
مهلت ارسال چكيده مقالات:
مهلت ارسال متن كامل مقالات: 17 دی 1400
تاريخ برگزاري همايش: 17 اسفند 1400
سايت همايش: scc.ut.ac.ir
تلفن تماس دبيرخانه: 02536166158
آدرس دبيرخانه:
محل برگزاري: قم - پردیس فارابی دانشگاه تهران
ایمیل: mirehei@ut.ac.ir
فراخوان مقاله اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی سرمایه اجتماعی و تاب آوری

عضویت در خبرنامه ایران کنفرانس

دانلود اپلیکیشن ایران کنفرانس

طراحي سايت : ایران پژوهان