فراخوان مقاله همایش ملی توسعه روستایی، اشتغال و کارآفرینی

مشاهده همه همايش های manager
سطح برگزاريملي
محورهاي همايش------------------


- ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎﻫﻬﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ


- اﺷﺘﻐﺎل روﺳﺘﺎﯾﯽ، ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و راﻫﮑﺎرﻫﺎ


- آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺷﺘﻐﺎل روﺳﺘﺎﯾﯽ


- ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ روﺳﺘﺎﯾﯽ


- ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری


- ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ


- اراﺋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر روﺳﺘﺎﯾﯽ
محورهاي همايش
برگزار كنندگان: دانشگاه گیلان.
انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران.
مهلت ارسال چكيده مقالات:
مهلت ارسال متن كامل مقالات: 30 مهر 1399
تاريخ برگزاري همايش: 28 آبان 1399
سايت همايش: www.rdee.ir
تلفن تماس دبيرخانه: 8-33690274-013
آدرس دبيرخانه:
محل برگزاري: گیلان - رشت - دانشگاه گیلان
ایمیل: --
فراخوان مقاله همایش ملی توسعه روستایی، اشتغال و کارآفرینی

عضویت در خبرنامه ایران کنفرانس

دانلود اپلیکیشن ایران کنفرانس

طراحي سايت : ایران پژوهان