فراخوان مقاله دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران

مشاهده همه همايش های manager
سطح برگزاريملي
محورهاي همايش------------------


1. تغييرات آب و هوايي در ايران (آشکارسازي، آثار و پيامدها، آسيب پذيري، کاهش آثار سوء و سازگاري)

2. ايران و معاهدات بين المللي تغييرات آب و هوا - (ارزيابي سياستگذاري هاي مبتني بر تغييرات آب وهوا)

3. آب و هواشناسي کاربردي (کشاورزي، حمل و نقل، معماري، پزشکي، گردشگري و ...)

4. مدل سازي آب و هوا - پيش بيني زير فصلي (S2S)، فصلي و بلندمدت

5. آب و هواشناسي و چالش هاي محيطي ايران "محور ويژه کنفرانس"

6. طرح نظريات جديد و نظريه پردازي در آب و هواشناسي

7. آب و هواشناسي همديد و ديناميک (خاورميانه و ايران)

8. مخاطرات جوي و پديده هاي آب و هوايي فرين

9. آب و هواشناسي ماهواره اي

10. آب و هواشناسي شهري

11. آب و هواشناسي ديرينه

12. هيدرواقليم
محورهاي همايش
برگزار كنندگان: دانشگاه فردوسی مشهد.
مهلت ارسال چكيده مقالات:
مهلت ارسال متن كامل مقالات: 10 اسفند 1396
تاريخ برگزاري همايش: 19 اردیبهشت 1397
سايت همايش: sncci.um.ac.ir
تلفن تماس دبيرخانه: 38805283-051
آدرس دبيرخانه: مشهد، ميدان آزادي، پرديس دانشگاه فردوسي مشهد، دانشکده ادبيات و علوم انساني دکتر علي شريعتي، گروه جغرافيا، دبيرخانه دومين کنفرانس ملي آب و هواشناسي ايران.
محل برگزاري: مشهد - دانشگاه فردوسی مشهد
ایمیل: sncci@um.ac.ir
فراخوان مقاله دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران

همایش بین المللی افق های نوین در علوم شیمی و زیست شناسی

دانلود اپلیکیشن ایران کنفرانس

طراحي سايت : ایران پژوهان