کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی - دبی

سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری - استانبول

دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی،روانشناسی و علوم اجتماعی - استانبول

دومین همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران

طراحي سايت : ایران پژوهان