کنفرانس ملی معماری، شهرسازی، هنر، طراحی صنعتی، ساخت و فناوری حکمت بنیان

ششمین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری

سومین کنگره بین المللی مدیریت، اقتصاد، علوم انسانی و توسعه کسب و کار

لیست واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی

 

   
لیست واحد های دانشگاه آزاد اسلامی 
 
دانشگاه آزاد واحد آبادان - خرمشهر
http://www.iauabadan.ac.ir/
دانشگاه آزاد واحد آباده
http://www.iauabadeh.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد آزاد شهر
http://www.iauaz.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد آستارا
http://www.iau-astara.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد آشتيان
http://www.aiau.ac.ir/
دانشگاه آزاد واحد آمل
http://www.iauamol.ac.ir/
دانشگاه آزاد واحد ابرکوه
http://www.abarkouhiau.ac.ir/
دانشگاه آزاد واحد ابهر زنجان
http://www.iau-abhar.ac.ir
اداره كل تربیت بدنی دانشگاه آزاد
http://www.aiau.ac.ir/
دانشگاه آزاد واحد اراک
http://www.iau-arak.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد ارسنجان
http://www.iaua.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد استهبان
http://www.iauestahban.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر
http://www.iiau.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد اقلید
دانشگاه آزاد واحد انار
http://www.anariau.ac.ir/
دانشگاه آزاد واحد اهر
http://www.iau-ahar.ac.ir/
اهواز – علوم و تحقيقات
http://www.iau-asrc.ac.ir/
دانشگاه آزاد واحد ايرانشهر
http://www.iau-iranshahr.ac.ir/
دانشگاه آزاد واحد ايلام
دانشگاه آزاد واحد بابل
http://www.baboliau.ac.ir/
دانشگاه آزاد واحد بافت
http://www.iau-baft.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد بجنورد
http://www.bojnourdiau.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد بردسير
http://www.bardsiriau.ac.ir/
دانشگاه آزاد واحد بم
http://iaubam.ac.ir/
دانشگاه آزاد واحد بناب
http://www.bonabiau.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد بندر انزلي
http://www.bandaranzaliiau.ac.ir/
دانشگاه آزاد واحد بندر عباس
http://www.iauba.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد بندر لنگه
http://www.iaubandarlengeh.ac.ir/
دانشگاه آزاد واحد بوشهر
http://www.iaubushehr.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد بهبهان
http://www.behbahaniau.ac.ir/
دانشگاه آزاد واحد بيرجند
http://www.iau-birjand.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد پارس آباد مغان
http://www.iaupmogan.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد پزشکي تهران
http://www.iautmu.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد پیشوا
http://www.iauvaramin.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد تاکستان
http://www.tiau.ac.ir/
دانشگاه آزاد واحد تبریز
http://www.iaut.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد تربت جام
http://www.iautj.ac.ir/
دانشگاه آزاد واحد تربت حيدريه
http://www.iautorbat.com/
دانشگاه آزاد واحد تفت
http://taftiau.ac.ir/fa/
دانشگاه آزاد واحد تفرش
http://www.iautb.ac.ir/
دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب
http://www.azad.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد تهران شمال
http://www.iau-tnb.ac.ir/index.aspx
دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز
http://www.iauctb.ac.ir/
دانشگاه آزاد واحد جهرم
http://www.jia.ac.ir/
دانشگاه آزاد واحد جيرفت
http://www.azadjiroft.com/
دانشگاه آزاد واحد خاش
www.iaukhash.ac.ir/
دانشگاه آزاد واحد خدابنده
http://www.khiau.ac.ir/
دانشگاه آزاد واحد خمين
http://www.iaukhomein.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد خمینی شهر اصفهان
http://www.iaukhsh.ac.ir/
دانشگاه آزاد واحد خوراسگان
http://www.khuisf.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد خوی
http://www.iaukhoy.ac.ir/
دانشگاه آزاد واحد داراب
http://www.iaudarab.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد دامغان
دانشگاه آزاد اسلامي
http://www.iau.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد دزفول
http://www.iaud.ac.ir/
دانشگاه آزاد واحد دولت آباد اصفهان
http://www.iaudolatabad.ac.ir/
دانشگاه آزاد واحد دهدشت
http://www.iaudehdasht.ac.ir/
دانشگاه آزاد واحد رشت
http://www.iaurasht.ac.ir/
دانشگاه آزاد واحد رفسنجان
http://www.iaurafsanjan.ac.ir/
دانشگاه آزاد واحد رودهن
www.riau.ac.ir/
دانشگاه آزاد واحد زابل
http://78.38.109.115/University.aspx
دانشگاه آزاد واحد زاهدان
http://www.iauzah.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد زرند
http://www.iauzar.ac.ir/
دانشگاه آزاد واحد زنجان
http://www.azu.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد ساري
http://iausari.ac.ir/
دانشگاه آزاد واحد ساوه
http://www.iau-saveh.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد سبزوار
http://www.iaus.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد سپيدان
http://www.iausepidan.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد سمنان
http://www.semnaniau.ac.ir/
دانشگاه آزاد واحد سنندج
http://www.iausanandaj.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد سواد کوه
http://www.iausk.ac.ir/
دانشگاه آزاد واحد سيرجان
http://www.iausirjan.ac.ir/
دانشگاه آزاد واحد شاهرود
http://www.iau-shahrood.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد شبستر
http://www.iaushab.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد شمال
http://www.iaunt.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد شوشتر
http://www.iau-shoushtar.ac.ir/
دانشگاه آزاد واحد شهر مجلسی
http://www.iaumajlesi.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد شهررضا اصفهان
http://www.iaush.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد شهرري
http://www.iausr.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد شیراز
http://www.iaushiraz.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد شيروان
http://www.iau-shirvan.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات تهران
http://sr.iau.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد علی آباد کتول
http://www.aliabadiau.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد فارس
http://www.fsriau.ac.ir/
دانشگاه آزاد واحد فراهان
http://www.iau-farahan.ac.ir/
دانشگاه آزاد واحد فردوس
http://www.ferdowsiau.ac.ir/
دانشگاه آزاد واحد فسا
http://www.iaufasa.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد فلاورجان
http://www.falavarjan.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد فيروز کوه
http://www.iaufb.ac.ir/
دانشگاه آزاد واحد فیروزآباد
http://www.iauf.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد قائمشهر
http://www.ghaemshahriau.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد قاينات
http://www.qaen-iau.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد قزوين
http://www.gazviniau.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد قم
http://www.azad-qom.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد قوچان
http://www.iauq.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد کازرون
http://www.iauk.net
دانشگاه آزاد واحد کاشمر
http://www.iau-kashmar.ac.ir/
دانشگاه آزاد واحد کرج
http://www.kiau.ac.ir/
دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه
http://www.iauksh.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد كازرون
http://www.iaukazeroon.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد كرمان
http://www.iauk.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد گچساران
http://www.iaug.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد گرگان
http://www.gorganiau.ir
دانشگاه آزاد واحد گرمسار
http://www.iau-garmsar.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد گلپايگان
http://www.giau.ac.ir/
دانشگاه آزاد واحد لارستان
http://www.iaularestan.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد لامرد
http://www.iaulamerd.ac.ir/
دانشگاه آزاد واحد لاهيجان
http://www.iau-lahijan.ac.ir/
دانشگاه آزاد واحد ماکو
http://www.maku-iau.ac.ir/
دانشگاه آزاد واحد ماهشهر
http://www.mahshahriau.ac.ir/
دانشگاه آزاد واحد مبارکه
http://www.mau.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد مباركه اصفهان
http://www.mouniv.org
دانشگاه آزاد واحد مراغه
http://www.iau-maragheh.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد مرکز
http://www.iauctb.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد مرکز بوکان
http://www.iau-boukan.ac.ir/
دانشگاه آزاد واحد مرند
http://www.marandiau.ac.ir/
دانشگاه آزاد واحد مرودشت
http://www.miau.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد مشهد
http://www.mshdiau.ac.ir/
دانشگاه آزاد واحد مشهد
http://www.mashdiau.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد منطقه يک
http://www.iauro.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد مهاباد
http://www.iau-mahabad.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد مياندوآب
http://www.iaum.ac.ir/
دانشگاه آزاد واحد میانه
http://www.m-iau.ac.ir/
دانشگاه آزاد واحد میبد یزد
http://www.maybod.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد نائین
http://www.naeiniau.ac.ir
دانشگاه آزاد نتايج دانشگاه آزاد
http://www.azmoon.org
دانشگاه آزاد واحد نجف آباد
http://www.iaun.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد نراق
http://www.iau-naragh.ac.ir/
دانشگاه آزاد واحد نطنز
http://www.natanziau.ac.ir/
دانشگاه آزاد واحد نور
http://217.219.174.141/
دانشگاه آزاد واحد ني ‌ريز
http://www.iauneyriz.ac.ir/
دانشگاه آزاد واحد نيشابور
http://www.iau-neyshabur.ac.ir/
دانشگاه آزاد واحد ورامين
http://www.iauvaramin.ac.ir/
دانشگاه آزاد واحد همدان
دانشگاه آزاد واحد یاسوج
http://www.iauyasooj.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد يزد
http://www.iauyazd.ac.ir/

آخرین بروزرسانی (شنبه ، 9 اسفند 1399 ، 09:54)

 

ایران کنفرانس

کانال تلگرام ایران کنفرانس

اخبار دانشگاهی ( هیات علمی ، دکتری ، کارشناسی ارشد )
اخبار کنفرانس ،کارگاه ،جشنواره
بورس های تحصیلی و کارآموزی
همايشهاي خارجي
مقالات و مطالب علمی و آموزشی

سامانه مدیریت کنفرانس سامان

ورود جهت ثبت همايش
ایجاد حساب کاربری فقط جهت ثبت همايش می باشد. ثبت همایش های دانشگاهی رایگان و سایر همایش های دولتی و خصوصی شامل تعرفه خواهد بود. قبل از ثبت نام " قوانین " ثبت همایش را حتما ملاحظه فرمایید.راهنمای مقاله نویسی

دانلود سرقصل های رشته های دکتری در سایت ایران کنفرانس

دانلود سرقصل های رشته های کارشناسی ارشد در سایت ایران کنفرانس

ایران کنفرانس:سایت برگزیده چهارمین جشنواره وب ایران

1390-1402© : ایران کنفرانس