کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت، حسابداری، مطالعات حقوقی و اجتماعی

کنفرانس بوک ، جستجوگر پیشرفته کنفرانس

خبرنامه همایش ایران کنفرانس

جزئیات نقل و انتقال دانشجویان دانشگاه آزاد (92/2/20)

ایران کنفرانس

جزئیات نقل و انتقال دانشجویان دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد اسلامی زمان ثبت درخواست نقل و انتقال دانشجویان این دانشگاه را در نیمسال اول از ۱۶ خرداد تا ۱۶ تیر و برای نیمسال دوم از ۱۵ آذر تا ۱۵ دی اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دستور العمل اجرایی مربوط به آیین نامه نقل و انتقال دانشجویان تنظیم و به کلیه واحدها، مراکز آموزشی و آموزشکده های فنی و حرفه ای سما در سراسر کشور ابلاغ شده است.

براساس این آیین نامه درخواست نقل و انتقال دانشجویان از شانزدهم خرداد ماه هر سال تا شانزدهم تیرماه جهت نیمسال اول و از پانزدهم آذرماه تا پانزدهم دی ماه جهت نیمسال دوم هر سال تحصیلی از طریق واحدها و مراکز آموزشی مبدا قابل دریافت است.

مراحل بررسی درخواست و اسناد و مدارک دانشجویان:

1- تکمیل فرم شماره یک توسط دانشجوی متقاضی و تحویل آن به معاونت دانشجویی واحد یا مرکز آموزشی مبدأ در موعد مقرر به همراه مدارک لازم

2- بررسی درخواست متقاضی توسط واحد مبدأ برابر اسناد و مدارک مثبته و با رعایت مفاد آئین نامه نقل و انتقالات دانشگاه

3-در صورت موافقت با تقاضای دانشجو در واحد مبدأ، واحد مبدأ موظف است نسبت به اخذ نظر (موافقت یا مخالفت) مراجع ذیربط (حسب مورد: دبیر هیأت امنای استان واحد مبدأ، واحد مقصد، دبیر هیأت امنای واحد مقصد) اقدام نماید.

4-در صورت موافقت همه مراجع ذیربط، برای  مواردی که براساس ضوابط آیین نامه دانشجو حائز شرایط انتقال می‌گردد:

1-4-واحد مبدأ موظف است پرونده و کلیه مدارک لازم را به واحد مقصد ارسال نماید. بدیهی است ارسال لیست دروس(فرم شماره 2) و پرونده تحصیلی دانشجوی انتقالی از وظایف حوزه معاونت آموزشی واحد یا مرکز دانشگاهی مبدأ می باشد و در صورت عدم ارسال، واحد مقصد موظف است مراتب را ازطریق واحد یا مرکز دانشگاهی مبدأ پیگیری نماید.

2-4- واحد دانشگاهی مقصد موظف است پس از دریافت پرونده دانشجو (مدارک مثبته نقل و انتقال و پرونده آموزشی) ضمن بررسی و مطابقت دقیق مدارک ومستندات ارسالی توسط واحد مبدأ با ماده آیین نامه ای ثبت شده درسایت نقل و انتقالات درصورت عدم احراز شرایط و هرگونه مغایرت با آیین نامه نقل وانتقالات سریعاً مراتب را ضمن عودت پرونده دانشجو به واحد دانشگاهی مبدأ اعلام کند. در صورت احراز شرایط و مطابقت مدارک و مستندات ضمن ثبت اعلام وصول در سایت پرونده دانشجو به حوزه معاونت آموزشی واحد تحویل نمایند.

بدیهی است پاسخگوی عواقب هرگونه مغایرت ، عدم احراز شرایط آیین نامه، عدم رعایت ضوابط آموزشی مجوز نقل و انتقال صادره  با مدارک و مستندات ارائه شده دانشجویان به عهده معاونت‌های دانشجویی واحد یا مرکز دانشگاهی مبدأ و مقصد می باشد.

شرایط بررسی درخواست دانشجویان بیمار و معلولین

-  پس از تشکیل پرونده، دانشجوی متقاضی نقل و انتقال توسط پزشک معتمد واحد مبدأ مورد معاینه قرار گرفته و در صورت تأیید بیماری و عدم ارائه امکانات درمانی در شهر محل تحصیل، پرونده پزشکی به دانشگاه علوم پزشکی یا مراکز درمانی وابسته ارسال و در صورت تأیید مراتب، نظریه کمیسیون پس از ثبت در سایت انتقالات توسط واحد مبدأ انجام پذیر است و چنانچه واحد مقصد دانشجوی متقاضی نقل و انتقال، هر یک از واحدهای استانهای تهران و البرز باشد می بایست پرونده دانشجو پس از تایید پزشک معتمد واحد مبداء و دانشگاه علوم پزشکی یا مراکز درمانی وابسته جهت بررسی به حوزه معاونت دانشجویی سازمان مرکزی دانشگاه ارسال گردد.

-  پس از دریافت پرونده دانشجو، کمیسیون پزشکی سازمان مرکزی دانشگاه با توجه به زمانبندی کمیته های تخصصی پزشکی تقاضای دانشجویان را به همراه مدارک بررسی نموده و در صورت لزوم جهت معاینه بالینی و اعلام نظر نهایی از دانشجویان دعوت به عمل می آورند. بدیهی است آرای کمیسیون پزشکی سازمان مرکزی باید به تصویب کمیسیون موارد خاص دانشجویی و تائید ریاست عالی دانشگاه آزاد اسلامی برسد.

نظام وظیفه

- واحد مبدأ موظف است معافیت تحصیلی اخذ شده دانشجویان مشمولی که انتقال یا مهمانی دائم آنان بدون تغییر رشته یا گرایش یا مقطع صورت گرفته است را به همراه سوابق تحصیلی آنان به واحد مقصد ارسال نماید. واحد مقصد بایستی پس از وصول مدارک از واحد مبدأ با اشاره به شماره معافیت تحصیلی دانشجو مراتب انتقال مشمول را به اداره وظیفه عمومی محل اعلام نماید. در مورد دانشجویانی که انتقال آنان با تغییر رشته یا گرایش انجام گرفته است نیز به همین نحو اقدام گردد.

نکات مهم نقل و انتقال

1- نقل وانتقال دانشجویان در صورت احراز شرایط خاص آئین نامه (ماده 2،3،4 ) و نداشتن منع ادامه تحصیل ازطریق واحدها و مراکز دانشگاهی مبدأ و مقصد لازم‌الاجرا می باشد.

2- انتقال و میهمانی دائم دانشجویان درصورت احراز شرایط مندرج  در آیین نامه و دائر بودن رشته، گرایش و مقطع  تحصیلی در واحد مقصد و نداشتن منع آموزشی امکان پذیر است .

3- دانشجوی میهمان می باید با رعایت دقیق ضوابط و دستورالعمل‌های آموزشی ضمن هماهنگی با آموزش واحد یا مرکز دانشگاهی مبدأ و مقصد انتخاب واحد نماید. بدیهی است مسئولیت هرگونه مشکل آموزشی (عدم تطبیق دروس، عدم ارائه دروس و...) پس از اتمام میهمانی به عهده واحدهای دانشگاهی مبدأ، مقصد و شخص دانشجو خواهد بود.

4-  انتقال دائم دانشجویان در صورت داشتن شرایط مندرج در آئین نامه فقط یکبار امکان پذیر است.

5-  انتقال دائم دانشجویان در تمامی موارد آئین نامه در نیمسال آخر تحصیلی ممنوع است.

6- هرگونه نقل وانتقال دانشجویان واحدهای الکترونیکی ممنوع می باشد.

7- نقل وانتقال دانشجویانی که بدون آزمون پذیرش شده اند ممنوع می باشد.  بدیهی است نقل وانتقال دانشجویان ممتاز و قهرمانان ورزشی بدون آزمون برابر ضوابط مربوطه و در صورت احراز شرایط آیین نامه امکان پذیر است.

8- میهمانی دانشجویان واحدهای بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی درصورت موافقت واحد مبدأ ومقصد (به استثنای استانهای تهران والبرز) و تصویب شورای موارد خاص دانشجویی سازمان مرکزی امکان پذیر است.

9- دانشجوی میهمان می باید شهریه ثابت خود را به واحد مبدأ و شهریه متغیر را به واحد مقصد پرداخت نماید.

10- واحدها ومراکز دانشگاهی مقصد می باید پس از پایان هر نیمسال میهمانی لیست نمرات دانشجویان میهمان را در اسرع وقت جهت درج در سوابق و پرونده آموزشی آنان به واحد مبدأ ارسال نمایند.  بدیهی است اینگونه دانشجویان می‌باید در هر نیمسال میهمان ضمن اخذ لیست دروس(فرم شماره 2) از واحد مبدأ جهت ثبت نام به واحد مقصد مراجعه نمایند.

11-  درخواست نقل وانتقال دانشجویان مطابق ضوابط هیأت علمی دانشگاه، خانواده محترم شاهد و ایثارگر و بیماران خاص و معلولین که تحت پوشش بهزیستی و انجمن بیماریهای خاص می باشند، در صورت داشتن شرایط مندرج در آئین نامه از بدو قبولی پس از ثبت نام در واحد مبداٌ امکان پذیر است.

12-  درخواست نقل وانتقال دانشجویان مطابق موارد همطرازی، ازدواج ، فوت، متارکه، سرپرستی، چند دانشجویی پس از گذشت یک نیمسال از قبولی در صورت داشتن شرایط مندرج در آئین نامه  امکان پذیر است.

13- درخواست انتقال دانشجویانی که طبق بخشنامه 31000/42 مورخ 9/2/91 پس از بررسی و احراز شرایط ماده واحده  به مدت دو نیمسال میهمان بوده اند در صورت کسب معدل کل بالاتر از هفده از بیست، در مدت دو نیمسال میهمان متوالی با موافقت و رضایت واحدهای مبدأ و مقصد از عملکرد علمی و فرهنگی دانشجو  و دایر بودن رشته، گرایش و مقطع در واحد مقصد بلامانع است.

 

http://www.3iccacs.com/fa

کانال تلگرام ایران کنفرانس

اخبار دانشگاهی ( هیات علمی ، دکتری ، کارشناسی ارشد )
اخبار کنفرانس ،کارگاه ،جشنواره
همايشهاي خارجي جديد
مقالات و مطالب علمی و آموزشی
اخبار علمی و فناوری

دانلود اپلیکیشن ایران کنفرانس

سامانه مدیریت کنفرانس سامان

ورود جهت ثبت همايش
ایجاد حساب کاربری فقط جهت ثبت همايش می باشد. ثبت همایش های دانشگاهی رایگان و سایر همایش های دولتی و خصوصی شامل تعرفه خواهد بود. قبل از ثبت نام " قوانین " ثبت همایش را حتما ملاحظه فرمایید.عضویت در خبرنامه ایران کنفرانس

خبرنامه دکتری

پایگاه همایش های خارجی  ایران کنفرانس conferencesalerts.com

دانلود سرقصل های رشته های دکتری در سایت ایران کنفرانس

دانلود سرقصل های رشته های کارشناسی ارشد در سایت ایران کنفرانس

راهنمای جامع مقاله نویسی در ایران کنفرانس

صفحه اینستاگرام ایران کنفرانس

ایران کنفرانس:سایت برگزیده چهارمین جشنواره وب ایران

طراحي سايت : ایران پژوهان