کنفرانس ملی معماری، شهرسازی، هنر، طراحی صنعتی، ساخت و فناوری حکمت بنیان

ششمین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری

جزئیات اولين فراخوان جذب بورسيه دانشجويان دکتری تخصصی (93/3/2)

ایران کنفرانس

جزئیات اولين فراخوان جذب بورسيه دانشجويان دکتری تخصصی

هيأت مركزي جذب اعضاي هيأت علمي با همكاري مركز خدمات آموزشي وزارت بهداشت اولين فراخوان بورسيه دانشجويان مقطع دکتری تخصصی (Ph.D) دانشگاههاي علوم پزشكي كشور را منتشر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام در این فراخوان به صورت متمركز و اينترنتي به آدرس http://jazb.aac.behdasht.gov.ir انجام می گیرد و ملاك ثبت نام متقاضيان در فراخوان، گرفتن كد رهگيري است.

اعتقاد به مباني نظام مقدس جمهوري اسلامي و قانون اساسي، تدين به يكي از اديان رسمي مصرح در قانون اساسي، داشتن تابعيت جمهوري اسلامي ايران، عدم محكوميت به محروميت از استخدام دولتي و سابقه محكوميت كيفري و جزايي، عدم اعتياد به دخانيات، مواد مخدر و روانگردان و تائيد صلاحيت هاي داوطلبان درشوراي بورس و هيأت هاي اجرايي جذب دانشگاهها، هيأت مركزي جذب و شوراي اجرايي بورس وزارت متبوع طبق مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي از جمله شرايط عمومي است.

شرايط اختصاصي:

پذيرش متقاضي در مقطع دكتري تخصصي (Ph.D) در رشته هاي مورد نياز علوم پايه پزشكي، داروسازي و دندانپزشكي (صرفاً رشته هاي جامعه نگر، مواد دنداني) خواهد بود. متقاضيان بايد در آزمون سراسري دكتری  تخصصي پذيرفته شده باشند.

در خصوص رزمندگان، جانبازان، همسران و فرزندان جانباران بالاي پنجاه درصد، آزادگان، فرزندان و همسران شهدا بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي عمل خواهد شد.

حداكثر سن براي داوطلبين جهت استفاده از بورس داخل 40 سال است.

تبصره: به سقف سني ايثارگران شامل رزمندگان با بيش از 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان بالاي 25 درصد، آزادگان بالاي 3 سال اسارت، فرزندان جانبازان بالاي 50 درصد، فرزندان شهدا وآزادگان با بيش از 3 سال اسارت، حداكثرتا 5 سال افزوده خواهد شد.

كليه دانشجويان پس از گذراندن حداقل دو نيمسال تحصيلي مي توانند در فراخوان شركت کنند و تا قبل از پايان تحصيلات اين امكان براي همه متقاضيان شركت در فراخوان وجود دارد. عنوان رشته متقاضي بايد با عنوان رشته درج شده در فراخوان دقيقاً مطابقت داشته و پذيرش موارد مشابه ممنوع است.

دانشجويان شاغل به تحصيل در رشته هاي زبان انگليسي، تربيت بدني و ادبيات فارسي نمي توانند از تسهيلات فراخوان بورسيه داخل استفاده کنند.

دانشجويان شاغل به تحصيل در دوره هاي حضوري دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سراسر كشور و موسسات تابعه در اولويت پذيرش و جذب هستند.

مستخدمين كشوري (كارمند رسمي و پيماني وزارتين علوم و بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامي و هر سازمان دولتي ديگر) در صورت پذيرفته شدن در فراخوان بورس، زمان صدور حكم بورسيه بايد استعفاي پذيرفته شده خود را به دانشگاه مربوطه تحويل دهند.

متقاضياني كه قبلاً تعهد خاصی به يكي از دانشگاه هاي علوم پزشكي و موسسات تابعه سپرده اند مي توانند فقط در فراخوان بورس همان دانشگاه شركت کنند. تبصره: اين متقاضيان در صورت اخذ عدم نياز دانشگاه محل تعهد خاص مي توانند در فراخوان ساير دانشگاهها نيز شركت کنند.

شرط معدل مقاطع تحصيلي قبلي متقاضيان براي شركت در فراخوان در دوره كارشناسي ارشد حداقل 16 و براي دوره دكتراي حرفه اي حداقل 15 است.

در هر دانشگاه / دانشكده در شرايط مساوي، اولويت استفاده از تسهيلات بورس با متقاضيان بومي و نخبگان و استعدادهاي درخشان بر اساس آيين نامه است. متقاضيان بورس مجاز به انتخاب دو دانشگاه خواهند بود. در صورت داشتن شرايط انتخاب دو دانشگاه، انتخاب اول در اولويت قرار خواهد داشت.

ليست سهميه و رشته هاي دانشگاههای علوم پزشکی جهت اولين فراخوان بورس سال 93

رديف دانشگاه رشته
1 اهواز شيمي دارويي، فارماكوگنوزي، فارماكولوژي، گفتاردرماني، كاردرماني
2 اصفهان كنترل دارو، اپيدميولوژي، كاردرماني، اقتصاد سلامت، انگل شناسي پزشكي
3 البرز اپيدميولوژي، بهداشت حرفه اي، آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
4 ايلام ژنتيك پزشكي، بهداشت باروري، بهداشت حرفه اي
5 اراك آمار زيستي، زيست فناوري پزشكي، گفتاردرماني
6 اردبيل فارماسيوتيكس، سم شناسي، اقتصاد و مديريت دارو، فارماكوگنوزي، كنترل دارو
7 بندرعباس فارماكولوژي، زيست فناوري دارويي، علوم تشريحي
8 بم بهداشت حرفه اي، علوم تشريحي، بيوشيمي باليني
9 بابل ژنتيك پزشكي، قارچ شناسي پزشكي، اپيدميولوژي
10 بيرجند باكتري شناسي پزشكي، علوم تشريحي، بهداشت باروري
11 بجنورد آموزش پزشكي، نانوفناوري پزشكي، سالمندشناسي
12 بوشهر قارچ شناسي پزشكي، آمار زيستي، زيست فناوري پزشكي
13 تبريز اقتصاد و مديريت دارو، انگل شناسي پزشكي، قارچ شناسي پزشكي، داروسازي هسته اي، پرستاري
14 تربت حيدريه مديريت اطلاعات سلامت، بهداشت محيط، اپيدميولوژي
15 جهرم خون شناسي آزمايشگاهي وبانك خون، پرستاري، زيست فناوري پزشكي
16 رفسنجان آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، مواددنداني، اپيدميولوژي
17 زابل بهداشت حرفه اي، انگل شناسي پزشكي
18 زاهدان بهداشت باروري، انفورماتيك پزشكي، شنوايي شناسي، گفتاردرماني، فيزيك پزشكي
19 زنجان آمار زيستي، نانوفناوري دارويي، بهداشت باروري، كاردرماني، بيوشيمي باليني
20 دزفول بيوشيمي باليني، پرستاري، اپيدميولوژي
21 سمنان زيست فناوري پزشكي، بهداشت محيط، علوم تغذيه
22 سبزوار آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، پرستاري، بيوشيمي باليني
23 شاهرود بهداشت باروري، پرستاري، بهداشت حرفه اي
24 شيراز پرستاري، فيزيوتراپي، زيست فناوري پزشكي، بهداشت حرفه اي، سياستگذاري سلامت
25 شهيدبهشتي بهداشت حرفه اي، انفورماتيك پزشكي، سلامت در بلايا و فوريت ها، بيولوژي توليد مثل، بهداشت محيط
26 شهركرد ايمني شناسي پزشكي، علوم تغذيه، بهداشت باروري
27 فسا علوم تشريحي، آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، بهداشت محيط
28 قزوين انگل شناسي پزشكي، علوم اعصاب، پرستاري
29 قم فيزيك پزشكي، ويروس شناسي پزشكي، اخلاق پزشكي
30 كردستان ژنتيك پزشكي، بيوشيمي باليني، فارماكولوژي، پرستاري، بهداشت حرفه اي
31 كاشان ايمني شناسي پزشكي، علوم تغذيه، پرستاري
32 كرمان شيمي دارويي، ايمني شناسي پزشكي، خون شناسي آزمايشگاهي و بانك خون، باكتري شناسي پزشكي
33 كرمانشاه ايمني شناسي پزشكي، فارماكولوژي، بهداشت حرفه اي، خون شناسي آزمايشگاهي و بانك خون
34 گناباد بهداشت حرفه اي، علوم تشريحي، ايمني شناسي پزشكي
35 گلستان ژنتيك پزشكي، بيوشيمي باليني، باكتري شناسي پزشكي، علوم تشريحي، روانشناسي باليني
36 گيلان فارماسيوتيكس، شيمي دارويي، سم شناسي، فارماكولوژي، اپيدميولوژي
37 لرستان پرستاري، شيمي دارويي، علوم تشريحي، اپيدميولوژي
38 مازندران بهداشت محيط، علوم تغذيه، مطالعات اعتياد، طب سنتي ايراني، نانوفناوري پزشكي
39 مشهد مواد دنداني، آمار زيستي، گفتار درمانيف بهداشت حرفه اي، بهداشت باروري
40 همدان شيمي دارويي و فارماكولوژي(مدرك قابل قبول مقطع قبلي دكتري داروسازي)، ژنتيك پزشكي، فيزيوتراپي، بهداشت باروري
41 يزد باكتري شناسي پزشكي، سلامت در بلايا و فوريت ها، طب سنتي ايراني، خون شناسي آزمايشگاهي و بانك خون، زيست فناوري دارويي
42 ياسوج بيوشيمي باليني
43 نيشابور علوم تغذيه، بهداشت محيط، بهداشت حرفه اي
44 لارستان آموزش بهداشت وارتقاء سلامت، اپيدميولوژي، بهداشت باروري
45 مراغه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، پرستاري
46 ساوه بهداشت محيط، بهداشت حرفه اي، انفورماتيك پزشكي
47 جيرفت آمارزيستي، فيزيولوژي پزشكي، علوم تشريحي
48 آبادان بيوشيمي باليني، فارماكولوژي، علوم تشريحي
49 بهبهان فيزيولوژي پزشكي، آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، زيست فناوري دارويي
50 پاستور زيست فناوري دارويي
51 شاهد اخلاق پزشكي، داروسازي سنتي، اقتصاد بهداشت، طب سنتي ايراني، آمار زيستي

تبصره: متقاضياني كه محل انتخاب بورس آنها يكي از دانشگاههاي علوم پزشكي تهران – شهيد بهشتي – ايران – شيراز- اصفهان – تبريز – مشهد – كرمان و اهواز باشند تنها يكي از دانشگاه هاي مذكور را مي توانند بعنوان محل بورس انتخاب کنند.

چنانچه در هر يك از مراحل پذيرش يا پس از آن خلاف اطلاعات اعلام شده توسط متقاضي محرز شود، مراحل طي شده كان لم يكن تلقي شده و در صورت صدورحكم بورسيه، حكم صادره لغو و بلا اثر می شود.

 

ایران کنفرانس

کانال تلگرام ایران کنفرانس

اخبار دانشگاهی ( هیات علمی ، دکتری ، کارشناسی ارشد )
اخبار کنفرانس ،کارگاه ،جشنواره
بورس های تحصیلی و کارآموزی
همايشهاي خارجي
مقالات و مطالب علمی و آموزشی

سامانه مدیریت کنفرانس سامان

ورود جهت ثبت همايش
ایجاد حساب کاربری فقط جهت ثبت همايش می باشد. ثبت همایش های دانشگاهی رایگان و سایر همایش های دولتی و خصوصی شامل تعرفه خواهد بود. قبل از ثبت نام " قوانین " ثبت همایش را حتما ملاحظه فرمایید.راهنمای مقاله نویسی

دانلود سرقصل های رشته های دکتری در سایت ایران کنفرانس

دانلود سرقصل های رشته های کارشناسی ارشد در سایت ایران کنفرانس

ایران کنفرانس:سایت برگزیده چهارمین جشنواره وب ایران

1390-1402© : ایران کنفرانس