کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت، حسابداری، مطالعات حقوقی و اجتماعی

کنفرانس بوک ، جستجوگر پیشرفته کنفرانس

خبرنامه همایش ایران کنفرانس

اعلام نتايج نهايي آزمون سراسري سال 1391 /اطلاعيه سازمان سنجش اموزش کشور درباره فهرست اسامي پذيرفته شدگان نهايي- (22-6-91)

ایران کنفرانس : اخبار دانشگاهی

منبع:www.sanjesh.org

اعلام نتايج نهايي آزمون سراسري سال 1391 /اطلاعيه سازمان سنجش اموزش کشور درباره فهرست اسامي پذيرفته شدگان نهايي

اطلاعيه سازمان سنجش اموزش کشور درباره فهرست اسامي پذيرفته شدگان نهايي رشته هاي مختلف تحصيلي دوره‌هاي روزانه، نوبت دوم (شبانه) ، نيمه حضوري، دانشگاه پيام‌نور ، پرديس دانشگاه فرهنگيان، دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي ، موسسات اموزش عالي غير انتفاعي و غيردولتي، رشته‌هاي تحصيلي مجازي و بين الملل دانشگاهها و موسسات آموزش‌عالي درآزمون سراسري سال 1391 براي سال تحصيلي 92-1391

با حمد وسپاس به درگاه خداوند دانا و تواناي مطلق و با عرض تبريك و تهنيت به خواهران و برادران عزيزي كه در آزمون سراسري سال 1391 پذيرفته شده و آماده گام نهادن به عرصه وسيع علم اندوزي و انشاا... خدمت به مردم شريف ميهن مان مي‌شوند و با تشكر از كليه دستگاههاي اجرايي و عزيزاني كه اين سازمان را در ايفاي هر چه نيكوتر اين وظيفه عظيم ياري نموده اند و امتنان از كليه دست اندركاران برگزاري آزمون و قدرداني از تلاش يكايك كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور، بدين وسيله به اطلاع مي‌رساند كه فهرست اسامي پذيرفته شدگان نهايي رشته هاي مختلف تحصيلي دوره هاي روزانه ، نوبت دوم (شبانه)، نيمه حضوري، دانشگاه پيام‌نور، پرديس دانشگاه فرهنگيان، دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي ، موسسات آموزش‌عالي غيرانتفاعي و غيردولتي و رشته‌هاي تحصيلي مجازي و بين الملل دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كشور درسال تحصيلي 92-1391 كه گزينش آنها به روش متمركز صورت گرفته است ، جمعاً به تعداد 588866 نفر بر روي سايت سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني www.sanjesh.org قرار گرفته است كه آمار پذيرفته شدگان هريك از گروههاي آزمايشي در هريك از دوره‌هاي تحصيلي به شرح جدول شماره 1 مي‌باشد.

جدول شماره 1- آمار پذيرفته شدگان نهايي رشته هاي تحصيلي دوره هاي روزانه، نوبت دوم (شبانه)،  ‌نيمه‌حضوري، دانشگاه پيام‌نور، پرديس دانشگاه فرهنگيان، دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي ، موسسات آموزش‌عالي غيرانتفاعي و غيردولتي، رشته‌هاي تحصيلي مجازي و بين الملل دانشگاهها و موسسات آموزش عالي  به تفكيك گروههاي آزمايشي در آزمون سراسري سال 1391

گروه آزمايشي
رشته‌هاي تحصيلي
جمع
گروه آزمايشي
علوم رياضي وفني
گروه آزمايشي
علوم تجربي
گروه آزمايشي
علوم انساني
گروه آزمايشي هنــر
گروه آزمايشي
زبانهاي خارجي
دوره روزانه
105569
37729
46368
16571
2160
2741
نوبت دوم (شبانه )
29884
13211
7426
7674
506
1067
‌دوره نيمه حضوري
2128
251
431
1294
0
152
‌دانشگاه‌پيام‌نور
297674
53481
95076
138691
3163
7263
دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي
22287
5412
6443
9867
0
565
موسسات آموزش‌عالي غيرانتفاعي و غيردولتي
125227
54985
41165
21605
2016
5456
مجازي و بين الملل
6097
2350
1951
1796
0
0
جمع كل
588866
167419
198860
197498
7845
17244

با اميد به اينكه پذيرفته شدگان اين آزمون دراشاعه فرهنگ غني و انسان ساز مكتب اسلام و بارور نمودن انقلاب اسلامي‌، تداوم بخش دست آوردهاي انقلاب اسلامي در دانشگاههاو موسسات آموزش عالي باشند، بدين وسيله از كليه پذيرفته‌شدگان دعوت مي‌نمايد :
براي اطلاع از تاريخ ثبت نام و مدارك لازم براي ثبت نام (علاوه بر مدارك مندرج در اين اطلاعيه) به سايت اينترنتي دانشگاههاو موسسات آموزش عالي همراه با مدارك لازم مراجعه نمايند.

بديهي است درصورتي كه  دانشگاه يا موسسه اي برنامه زماني را در سايت اينترنتي درج ننموده باشد پذيرفته شدگان محترم لازم است مطابق برنامه زماني ثبت نام به شرح جدول شماره 2 اين اطلاعيه براي ثبت‌نام به محل قبولي مراجعه فرمايند.


جدول شماره 2 – برنامه زماني ثبت نام از پذيرفته شدگان براي آن دسته از دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كه در سايت اينترنتي خود  برنامه زماني اعلام ننموده اند براساس حرف اول نام خانوادگي 

روز و تاريخ ثبت نام
ترتيب حرف اول نام خانوادگي
يكشنبه 26/6/91
الف – ب – پ – ت – ث –ج – چ
دوشنبه 27/6/91
ح – خ- د –ذ– ر – ز- ژ – س
سه‌شنبه 28/6/91
ش – ص- ض – ط – ظ- ع – غ – ف – ق – ك
چهار‌شنبه 29/6/91
گ – ل – م – ن – و - هـ - ي

توضيح: آن دسته از داوطلباني كه به جاي كد رشته قبولي در مقابل اسامي آنها كدهاي 11، 12 ، 14، 15 و 16 درج گرديده توجه داشته باشند كه به ترتيب در رديف معرفي شدگان چند برابر ظرفيت رشته‌هاي دانشگاههاي فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجايي، دانشگاه شاهد، دانشگاه هنر اسلامي تبريز، دانشگاه علوم قرآن وحديث و دانشگاه مذاهب اسلامي (واحد بندرعباس) قرار گرفته‌اند لذا ضرورت دارد براساس برنامه زماني اعلام شده كه طي اطلاعيه‌اي در روز دوشنبه مورخ 27/6/91  ازطريق نشريه پيك سنجش و در سايت اين سازمان درج خواهد شد براي مصاحبه به آدرس محل اعلام شده در اطلاعيه مراجعه نمايند.
ضمناً داوطلباني كه به جاي كد رشته قبولي در مقابل اسامي آنها كد 17 درج گرديده با توجه به اينكه قبلاً در رديف معرفي شدگان چند برابر ظرفيت رشته هاي دانشگاههاي فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجايي قرار گرفته اند، مي بايست جهت تكميل پرونده حداكثرتا 72 ساعت بعد از اعلام نتايج نهايي به هسته هاي گزينش آموزش و پرورش استان محل اقامت خود مراجعه نمايند.
الف – مدارك لازم براي ثبت نام در رشته هاي تحصيلي دوره هاي روزانه، نوبت دوم (شبانه) ، نيمه حضوري، دانشگاه پيام‌نور ، موسسات آموزش عالي غير انتفاعي و غيردولتي، رشته‌هاي تحصيلي مجازي و واحد هاي بين الملل دانشگاهها و موسسات آموزش‌عالي
1- هريك از پذيرفته‌شدگان مي‌بايست بر حسب مورد يكي از موارد ذيل را درزمان ثبت نام ارائه نمايند:
- اصل ‌مدرك گواهينامه دوره چهار ساله و يا شش ساله نظام قديم ‌آموزش متوسطه با مهر و امضاء مديردبيرستان و يا هنرستان به انضمام يك برگ تصوير آن كه نوع ديپلم، بخش و شهرستان محل اخذ ديپلم در آن قيد شده باشد.
-  اصل مدرك و يا گواهي تحصيلي متوسطه سال ما قبل ديپلم و دو سال ما قبل ديپلم براي داوطلبان نظام قديم ‌آموزش متوسطه ويا داوطلبان داراي مدرك شش ساله نظام قديم آموزش متوسطه با مهر و امضاء مدير دبيرستان و يا هنرستان با نضمام يك برگ تصوير آن كه بخش و شهرستان محل اخذ مدرك تحصيلي سال ماقبل ديپلم و دوسال ما قبل ديپلم در آن مشخص باشد.
-   اصل گواهينامه پايان دوره پيش دانشگاهي يا گواهي آن (كه تا تاريخ 31/6/91 اخذ شده باشد) براي داوطلبان نظام جديد آموزش متوسطه با مهر و امضاء مدير مركز پيش دانشگاهي بانضمام يك برگ تصوير آن كه نوع  رشته تحصيلي دوره پيش دانشگاهي، بخش و شهرستان محل اخذ مدرك پيش دانشگاهي در آن قيد شده باشد.
تبصره: با توجه به برگزاري امتحانات مرحله نهايي دوره پيش دانشگاهي در دهه سوم شهريورماه ، در صورتي كه پذيرفته‌شدگان درزمان ثبت نام موفق به ارائه گواهي پيش دانشگاهي نگردند ضمن ثبت نام مشروط از آنها، تعهد لازم مبني بر ارائه گواهي پيش دانشگاهي تا سه هفته بعد از پايان تاريخ ثبت نام (حداكثر 15مهر ماه) اخذ شود.بديهي است در صورت عدم ارائه گواهي مذكور تا اين تاريخ قبولي اين دسته از پذيرفته‌شدگان لغو مي گردد.و چنانچه پذيرفته شده اي بدون اخذ مدرك پيش دانشگاهي تا تاريخ 31/6/91 به تحصيل ادامه دهد در مرحله اي از تحصيل كه باشد اخراج و تبعات ناشي از آن به عهده شخص داوطلب مي باشد.
- اصل ‌مدرك‌و ‌ياگواهي ‌ديپلم ‌متوسطه ‌نظام‌جديدآموزش‌ متوسطه ‌و سال‌ ما قبل‌ديپلم‌ براي داوطلبان نظام جديدآموزش متوسطه با مهر و امضاء مدير دبيرستان‌و‌يا هنرستان‌بانضمام‌يك‌برگ‌تصويرآن‌كه بخش و شهرستان‌محل اخذمدرك تحصيلي ديپلم نظام جديدوسال ما قبل ديپلم نظام جديد در آن مشخص باشد.
- اصل كارنامه تحصيلي ديپلم متوسطه نظام جديد با امضاء و ممهور به مهر دبيرستان يا سازمان آموزش پرورش براي ديپلمه‌هاي نظام جديدآموزش متوسطه(رياضي‌فيزيك،علوم تجربي، علوم انساني و علوم و معارف اسلامي) هريك از سال‌هاي 1384، 1385، 1386، 1387، 1388، 1389 و1390 كه امتحانات آنان به صورت كتبي و سراسري برگزار شده است.
تذكر مهم: مطابق مصوبات جلسات چهاردهم و شانزدهم كار گروه ماده 4 قانون پذيرش دانشجو در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور و در راستاي اجراي طرح جديد نحوه پذيرش و گزينش دانشجو (مصوب مجلس محترم شوراي اسلامي) در آزمون سراسري سال 1391، سوابق تحصيلي براي ديپلمه هاي نظام جديد آموزش متوسطه رياضي فيزيك، علوم تجربي، علوم انساني و علوم و معارف اسلامي سالهاي 1384 تا 1390 كه امتحانات آنان به صورت كتبي و سراسري برگزار شده است حداكثر تا ميزان 25 %  با تاثير مثبت در گزينش نهايي اعمال شده است.
- اصل مدرك وياگواهي دانش آموختگان دوره هاي معادل (دارندگان مدرك معادل كارداني ) به شرط آن كه دوره فوق با مجوز شوراي‌گسترش‌آموزش‌عالي وزارت علوم،‌تحقيقات و فنآوري برگزار شده‌باشد و مدارك معادل آنان موردتاييدوزارت متبوع باشد.
تبصره : براساس ضوابط مربوط قبولي اين دسته از پذيرفته‌شدگان در مقطع بالاتر مورد تاييد مي باشد.بديهي است در صورت پذيرش در مقطع كارداني قبولي آنان لغو خواهد شد.
تبصره‌- دانشجويان‌ اخراجي‌ آموزشي‌ موضوع‌ ماده‌ 29 آيين‌نامه‌ آموزشي‌ و همچنين‌ دانشجويان‌ دوره‌ كارشناسي‌ كه‌ مدرك‌ معادل‌ كارداني‌ (اعم از كارداني ‌عمومي‌ و يا كارداني‌) را اخذ نموده‌اند نيز مانند مقررات‌ مربوط به‌ دانشجويان‌ انصرافي‌ پس‌ از تسويه‌ حساب‌كامل‌ با مؤسسه‌ ذيربط و همچنين‌ اداره‌ كل ‌امور دانشجويان‌ داخل‌ و صندوق‌ رفاه‌ دانشجويان‌ وزارت‌ ذيربط و در صورت‌ نداشتن‌ مشكل‌ نظام‌ وظيفه‌ (براي‌ برادران‌) حق‌ ثبت‌نام‌ در رشته قبولي اعلام شده را دارا ميباشندو  منحصراً مي‌توانند در رشته‌اي‌ غير از رشته‌ قبلي‌ خود پذيرفته‌ شوند. بديهي‌ است‌ اين دسته‌ از داوطلبان‌ مي‌توانند كليه‌ تعهدات‌ مربوط را پس‌ از اتمام‌ تحصيلات‌ خود به‌ صورت‌ يكجا به‌ انجام‌ برسانند.
-  اصل و يا گواهي مدرك دوره كارداني (فوق ديپلم) دانشگاهها وموسسات آموزش عالي براي پذيرفته‌شدگان داراي مدرك مذكور با قيد تاريخ   اخذ مدرك ‌كارداني حداكثرتا تاريخ31/6/91 مشخص شده باشد، بانضمام‌تصوير آن.
- اصل و يا گواهي مدرك دوره كارداني پيوسته آموزشكده‌هاي فني‌وحرفه‌اي وابسته به وزارت آموزش وپرورش براي پذيرفته‌شدگان داراي مدرك مذكور با قيد تاريخ   اخذ مدرك ‌كارداني (حداكثرتا تاريخ31/6/91) مشخص شده باشد، بانضمام‌تصوير آن.
تبصره: مدرك كارداني پيوسته بدون شرط معدل به جاي مدرك پيش دانشگاهي ملاك عمل و قابل قبول مي باشد لذا اين دسته از پذيرفته شدگان(دارندگان مدرك مذكور) مي توانند در مقطع كارشناسي به ادامه تحصيل بپردازندبديهي است كه دروس گذرانده شده دانش آموختگان دوره فوق در صورت پذيرش در دوره كارشناسي پيوسته مطابق ماده 63 آيين نامه آموزشي دورهاي كارداني ،‌ كارشناسي پيوسته و ناپيوسته مصوبه جلسه 399 مورخ 14/2/76 قابل معادل سازي نمي باشد.
- اصل يا گواهي سال اول ، دوم وسوم دبيرستان ويا هنرستان براي دارندگان مدرك دوره هاي كارداني پيوسته آموزشكده هاي فني و حرفه اي آموزش و پرورش كه در آن بخش و شهرستان محل تحصيل در آن درج شده باشد.
2-  ارائه‌اصل‌گواهينامه انجام خدمات قانوني مقرر(طرح لايحه نيروي انساني)براي پذيرفته‌شدگان داراي مدرك ‌كارداني ‌گروه ‌آموزشي پزشكي ‌كه ‌پايان ‌طرح‌ نيروي‌انساني‌آنان تا تاريخ 31/6/91  و يا 30/11/91 باشد.
3- اصل شناسنامه و يك برگ فتوكپي از تمام صفحات آن
4- اصل كارت ملي بانضمام 2 برگ تصوير از پشت و روي آن..
5- شش قطعه عكس تمام رخ 4×3 تهيه شده درسال جاري.
6- مدركي‌ كه ‌وضعيت ‌نظام ‌وظيفه ‌آنها را با توجه ‌به ‌يكي از بند‌هاي مندرج در صفحه 33 دفترچه راهنماي ثبت‌نام و شركت در آزمون (دفترچه شماره يك)  مشخص كند(براي برادران).
7- اصل حكم مرخصي سالانه يا موافقت رسمي و بدون قيد وشرط سازمان متبوع براي كارمندان دولت .
8-اصل‌حكم‌استخدامي ويا گواهي رسمي مشمول سازمان مديريت وبرنامه‌ريزي كشور و يك نسخه فتوكپي آن، براي كارمندان رسمي وزارت علوم‌،تحقيقات وفناوري ودانشگاهها و موسسات آموزشي وپژوهشي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري كه با استفاده از سهميه كارمندي در رديف پذيرفته‌شدگان‌رشته‌هاي‌تحصيلي‌نوبت‌دوم (شبانه) دانشگاهها وموسسات آموزش عالي  قرارگرفته‌اند.
9-اصل‌گواهي مبني برداشتن شرايط بومي وهمچينين داشتن حداقل سه‌سال سابقه يكي از انواع استخدام در استان محل قبولي و يك نسخه فتوكپي آن، براي كاركنان دانشگاهها و دانشكده‌هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان ذيربط كه با استفاده از سهميه تخصيص داده شده در يكي از رشته‌هاي تحصيلي نوبت دوم (شبانه) گروه آموزشي پزشكي پذيرفته شده‌اند.
10- معرفي‌نامه‌رسمي‌از وزارت‌آموزش‌وپرورش‌(فرم سهميه آموزگاران)با امضاء‌و مهر رئيس آموزش وپرورش ناحيه يا منطقه شهرستان ذيربط، براي پذيرفته شدگاني كه آموزگارديپلمه رسمي(قطعي‌،‌آزمايشي وپيماني) ‌وزارت‌آموزش‌ و پرورش‌ مي‌باشند‌و‌ با ‌استفاده‌از بورسيه ‌آموزگاران‌ در رشته راهنمايي ومشاوره پذيرفته شده‌اند. ( فرم شماره 3).
11- اصل و كپي دفترچه بيمه (درصورت دارا بودن) اعم از خدمات درماني، تامين اجتماعي، ارتش و...(براي پذيرفته شدگان رشته‌هاي تحصيلي گروه آموزشي پزشكي)
12-معرفي‌نامه ‌از سازمان ‌متبوع ‌براي‌ بهياران پذيرفته ‌شده‌ در رشته‌ پرستاري ‌كه ‌از سهميه‌ بهياران ‌استفاده ‌نموده‌اند. كه‌ در آن‌ ضمن ‌اعلام داشتن سه‌ سال سابقه خدمت اعم از دولتي يا غيردولتي به عنوان بهيار در استان محل خدمت كه نامه مذكور مي بايست به تاييد دفتر پرستاري محل خدمت رسيده باشد.
تبصره : پذيرفته‌شدگان با ضوابط بند 12 لازم است كه علاوه بر ارائه معرفي مذكور نسبت به ارائه ديپلم بهياري نظام قديم آموزش متوسطه ‌و يا دپيلم‌ بهياري‌ نظام جديدآموزش‌ متوسطه ‌به ‌اضافه مدرك‌پيش دانشگاهي(حداكثر تا تاريخ 31/6/91 اخذ شود) در هنگام ثبت نام در رشته قبولي اقدام نمايند.
ب–توضيحات سهميه هاي نهادي
- معرفي نامه رسمي از ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و يا اداره كل امور اداري وزارت جهاد كشاورزي با امضاء و مهر هريك از روساي ارگانهاي مذكور..
مهم:هريك ازمعرفي‌ نامه‌هاي فوق الذكر لازم است‌حداكثرتاقبل ازانتخاب واحدبراي نيمسال‌دوم‌‌سال تحصيلي92-1391 توسط پذيرفته‌شدگان ويا از طريق ارگان ذيربط ‌به ‌موسسه‌آموزش عالي تحويل ويا ارسال‌گردد،درغيراينصورت براي نيمسال‌دوم سال‌تحصيلي‌جاري،ازثبت‌نام‌ پذيرفته شده  ممانعت بعمل‌ مي‌آيد، لذا لازم است پذيرفته شدگان ذينفع در اين خصوص پيگيري لازم را از موسسه آموزش عالي  وارگان ذيربط داشته باشند.
توضيح بسيار مهم :
با توجه به ادغام ارگانهاي بنياد شهيد انقلاب اسلامي، بنيادجانبازان انقلاب اسلامي  و ستادرسيدگي به امور آزادگان تحت عنوان بنياد شهيد و امور ايثارگران به اطلاع مي‌رساند: داوطلباني ‌كه‌ با هر يك از امتياز‌هاي به شرح ذيل پذيرفته شده‌اند در زمان ‌ثبت نام، ملزم به ارائه فرم ‌و يا مدركي ‌در رابطه‌ با‌ تاييد سهميه ثبت‌نامي ‌خويش‌ نمي باشند و ملاك‌ عمل‌ براي ‌ثبت‌نام ‌از ‌آنان ‌همان ‌عنوان ‌اعلام شده از سوي سازمان سنجش مي باشد .
سهميه‌ شاهد : شامل ( فرزند معظم‌ شهيد،اسير و يا مفقودالاثر، جانبازان ‌عزيز70 درصد به ‌بالا، فرزند جانبازان ‌عزيز50 درصد به‌ بالا ‌و فرزندان‌ عزيز آزادگان )
سهميه خانواده شهدا: شامل ( برادر ، خواهر ، پدر و مادر شهيد، اسير و يا مفقودالاثر)
سهميه رزمندگان : شامل  همسران  معظم (شهيد ، اسير و يا مفقودالاثر، آزادگان عزيز ، همسر جانبازان عزيز50 درصدبه بالا)
سهميه جانبازان : شامل جانبازان عزيز 25الي 69درصد
سهميه آزادگان : شامل آزادگان عزيز
سهميه فرزندان وهمسران جانبازان عزيز با جانبازي 25 الي 49 درصد: سهميه ثبت‌نامي ‌ايندسته ‌از پذيرفته‌شدگان‌ باتوجه به مناطق سه‌گانه در نظرگرفته شده است و  سهميه تخصيص داده شده در گزينش نهايي به آنان با توجه به ظرفيت خالي و پرنشده  سهميه شاهد علاوه بر ظرفيت دفترچه شماره 2 در هر يك از كد رشته  محل‌هاي انتخابي مي باشد.
توجه : ‌چنانچه ‌سهميه‌ پذيرفته‌شده‌اي ازسوي‌ ‌بنيادشهيد و امور ايثارگران ‌موردتاييد قرار نگيرد ‌مراتب‌ ازسوي‌ ‌ سازمان سنجش  ‌تا ‌قبل ‌از ‌شروع نيمسال دوم سال تحصيلي جاري براي جلوگيري و ممانعت از تحصيل آنان به اطلاع دانشگاه ذيربط خواهد رسيد.
تذكر: پذيرفته شدگان رشته هاي تحصيلي دانشگاه پيام نورعلاوه بر رعايت مندرجات فوق الذكر لازم است نسبت به رعايت موارد مشروحه ذيل اقدام نمايند
پذيرفته شدگان هر يك از رشته هاي تحصيلي دانشگاه پيام نور لازم است بر اساس جدول ذيل از تاريخ، محل و نحوه ثبت‌نام رشته هاي مختلف تحصيلي دانشگاه پيام نور مطلع شوند و  در زمان مقرر علاوه بر مدارك فوق الذكر مدارك ذيل را ارائه نمايند
نام نويسي از پذيرفته شدگان اين دانشگاه از تاريخ 1/7/91 لغايت 7/7/91 ‌به صورت غيرحضوري از طريق سامانه جامع دانشگاهي به آدرس http://reg.pun.ac.ir تعيين گرديده است.
1-يكي از مدارك مورد قبول دانشگاه به شرح ذيل باتوجه به شهرستان محل سكونت و يا اشتغال (براي كاركنان دولت) كه نشان‌دهنده سكونت پذيرفته شده در حوزه زير پوشش مركز دانشگاهي پيام نور مربوط با توجه به دفترچه راهنماي شماره 2، باشد.
1-1- محل اخــذ  مدرك تحصيلي سال آخر دوره متوسطه داوطلب در شهرستان زيرپوشش مركز يا واحد دانشگاه. .
2-1- دو سال آخر اقامت داوطلب به صورت پيوسته از تاريخ 1/7/1389 تا 31/6/1391 درشهرستان زيرپوشش مركز يا واحد دانشگاه..
3-1-محل تولد وسال آخر اقامت داوطلب از تاريخ 1/7/1390 تا 31/6/1391 در شهرستان زيرپوشش مركز يا واحد دانشگاه..
4-1-محل اشتغال  حداقل تا تاريخ 31/6/91 در شهرستان زير پوشش مركز يا واحد دانشگاه..
2-معرفي نامه هاي مندرج در بند «ب» توضيحات سهميه هاي نهادي  اين اطلاعيه لازم است حداكثر تا قبل از انتخاب واحد براي نيمسال دوم سال تحصيلي 92-1391 توسط ارگانهاي ذيربط براي پذيرفته شدگان با سهميه هاي مربوط به مركز دانشگاهي پيام نور محل قبولي پذيرفته شده تحويل گردد،  در غير اين صورت براي نيمسال دوم سال تحصيلي جاري از آنان ثبت نام به عمل نخواهدآمد و قبولي آنان »كان لم يكن« تلقي مي‌گردد.
3-اصل فرم انصراف قطعي از تحصيل براي دانشجويان دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كه به تاييد موسسه آموزش عالي محل تحصيل قبلي و اداره كل امور دانشجويان داخل ذيربط رسيده باشد.
تذکر 1: در کلیه رشته محل‌های مربوط به گروه‌های آموزشي هنر و فنی و مهندسی محدوده جغرافیایی پذیرش دانشجو علاوه بر جدول شهرستان‌های زیر پوشش مراکز و واحدهای ذیربط به صورت بومی - استانی هم انجام شده است.
- کارمندان مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور با هر وضعیت استخدامی مجاز به انتخاب رشته از مرکز یا واحد محل اشتغال خود نبوده اند  و در صورت قبولي در سایر مراکز و واحدها تقاضای انتقال و یا مهمان شدن به مرکز یا واحد محل اشتغال آنها قابل بررسی نمی‌باشد.

ج) مدارك لازم براي ثبت‌نام در رشته‌هاي تحصيلي پرديس‌هاي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران
پذيرفته‌شدگان دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي لازم است با توجه به توضيحات ذيل و بر اساس جداول 3و4ذيل براي ثبت‌نام به محل قبولي مراجعه نمايند.

جدول شماره (3)- برنامه زمانبندي ثبت‌نام از پذيرفته‌شدگان در پرديس‌هاي دانشگاه فرهنگيان
روز
تاريخ
ترتيب حروف اول نام خانوادگي
شنبه
1/7/1391
الف- ب- پ- ت- ث- ج- چ
يكشنبه
2/7/1391
ح-خ-د-ذ-ر-ز-ژ-س
دوشنبه
3/7/1391
ش-ص-ض-ط-ظ-ع-غ-ف-ق-ك
سه‌شنبه
4/7/1391
گ-ل-م-ن-و-ه‍-ي
چهارشنبه
5/7/1391
جامانده‌ها
جدول شماره (4)- برنامه زمانبندي ثبت‌نام از پذيرفته‌شدگان دانشگاه‌ تربيت دبير شهيد رجايي
روز
تاريخ
رشته‌هاي پذيرفته شده
يكشنبه
9/7/1391
مهندسي كامپيوتر، نرم افزار- مهندسي مكانيك ساخت و توليد- مهندسي برق الكترونيك- مهندسي منابع طبيعي (صنايع چوب و كاغذ)
دوشنبه
10/7/1391
آموزش زبان انگليسي- مهندسي برق، قدرت- مهندسي مكانيك در حرارت و سيالات- مهندسي معماري- شيمي محض
سه‌شنبه
11/7/1391
مهندسي عمران- مهندسي مكانيك، تاسيسات حرارتي و برودتي- رياضيات و كاربردها- مهندسي مكانيك، مكانيك خودرو
چهارشنبه
12/7/1391
فيزيك نظري- مهندسي مكانيك، طراحي جامدات- مهندسي عمران، نقشه برداري- مهندسي مواد متالوژي صنعتي
ثبت‌نام از پذيرفته‌شدگان اين دانشگاه طي دو مرحله انجام مي‌گيرد. كليه پذيرفته‌شدگان مي‌توانند از روز دوشنبه 27/6/1391 با مراجعه به پورتال آموزشي دانشگاه به آدرس http://portal.srttu.edu و از طريق بخش ثبت‌نام دانشجويان ورودي جديد با اسكن و آپلود مدارك مربوطه نسبت به ثبت‌نام اينترنتي اقدام نمايند. همچنين كليه پذيرفته‌شدگان موظفند پس از ثبت‌نام اينترنتي، مطابق جدول شماره (4) فوق با مراجعه حضوري مدارك ثبت‌نامي خود را به اين دانشگاه تحويل و ثبت‌نام خود را قطعي نمايند. مدارك لازم براي ثبت‌نام و ساير اطلاعات تكميلي متعاقباً از طريق سايت دانشگاه اطلاع‌رساني خواهد شد.

1-ج:) ويژه داوطلبان آزاد
پذيرفته‌شدگان رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي و پرديس‌هاي دانشگاه فرهنگيان با در دست داشتن مدارك مندرج در اين اطلاعيه و بر اساس برنامه زمانبندي جداول شماره (3 و 4) جهت ثبت‌نام با توجه به نكات ذيل به محل قبولي مراجعه نمايند.
1- شروع سال تحصيلي بعد از ثبت‌نام قطعي در محل قبولي، در رشته‌هاي تحصيلي متمركز از نيمسال دوم آغاز مي‌شود.
2- محل تحصيل پذيرفته‌شدگان در پرديس‌هاي دانشگاه فرهنگيان بعد از ثبت‌نام قطعي، در بين واحدهاي تابعه در سطح همان استان تعيين خواهد شد.
3- كارمندان رسمي و پيماني آموزش و پرورش و ساير نهادها و ارگان‌هاي دولتي حق ثبت‌نام و انتخاب رشته‌هاي تحصيلي دوره كارشناسي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي و دانشگاه فرهنگيان را نداشتند در صورت انتخاب و قبولي چنانچه در هر مرحله از تحصيل مشخص گردد قبولي آنان كان لم يكن تلقي خواهد شد.
4- انتقال دانشجو به ساير دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي دولتي وغيردولتي و بالعكس ممنوع مي‌باشد.
5- تغيير رشته و دوره تحصيلي در بدو ورود و طول تحصيل تحت هيچ شرايطي امكان‌پذير نخواهد بود.
6- پذيرفته‌شدگان رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي و دانشگاه فرهنگيان، مجاز به تحصيل هم زمان در هيچ يك از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي نمي‌باشند.
2-ج:) ويژه داوطلبان فرهنگي دوره كارداني
پذيرفته‌شدگان رشته‌هاي تحصيلي دوره كارداني ويژه فرهنگيان آموزش و پرورش در دانشگاه فرهنگيان بايد با توجه به كد رشته محل تحصيل قبولي خود، با در دست داشتن مدارك زير، بر اساس جدول شماره (3) اين اطلاعيه براي ثبت‌نام به پرديس‌هاي محل قبولي مراجعه نمايند.
1- ثبت‌نام از پذيرفته‌شدگان تنها با مراجعه حضوري انجام مي‌گيرد.
2- مدارك تحصيلي و استفاده از سهميه خاص بر اساس مدارك مندرج در بندهاي (الف و ب) اين اطلاعيه
3- دارندگان مدرك كارداني (فوق ديپلم) معادل و غير معادل به هيچ وجه مجاز به ثبت‌نام نمي‌باشند.
4- اصل شناسنامه و تصوير تمام صفحات آن.
5- اصل كارت ملي و تصوير آن.
6- شش قطعه عكس تمام رخ 4*3 تهيه شده در سال جاري.
7- تصوير برابر با اصل آخرين حكم كارگزيني پس از تطبيق با اصل حكم.
8- داوطلبان بايد تا پايان مهلت ثبت‌نام مورخ 28/9/1391 در استخدام رسمي يا پيماني آموزش و پرورش بوده و در حال حاضر نيز ا ستخدام آنان تداوم داشته با شد.
9- فرم 502 تهيه شده از كارگزيني محل خدمت.
10- ارائه سند تعهد محضري آموزش رايگان.
11- ارائه اصل فرم معلم از اداره آموزش و پرورش محل خدمت.
تبصره: پذيرفته‌شدگان فرهنگي (رسمي- پيماني) كه به دلايل موجه، فرم معلم را بعد از ثبت‌نام در آزمون (28/9/1391) از كارگزيني محل خدمت دريافت نموده باشند. ضروري است فرم مزبور را به تاييد اداره كل آموزش و پرورش استان محل خدمت برسانند.
12- گواهي اشتغال به كار، آموزشياران تمام وقت نهضت سوادآموزي با حداقل 60 ماه سابقه خدمت و معلمان حق‌التدريس با 7 سال سابقه تدريس، بايد از كارگزيني محل خدمت گواهي اشتغال به كار را كه سوابق مندرج در اين بند قيد شده باشد، اخذ نموده و به محل قبولي ارائه نمايند.
13- حدنصاب لازم براي تشكيل كلاس در هر يك از رشته‌هاي تحصيلي حداقل 15 نفر خواهد بود.
14- ثبت‌نام از پذيرفته‌شدگان واجد شرايط در رشته‌هاي تحصيلي ويژه فرهنگيان، صرفاً در همان رشته تحصيلي و محل قبولي انجام گيرد. بديهي است انتقال بعد از ثبت‌نام قطعي مطابق مقررات مربوط از طريق دانشگاه فرهنگيان قابل بررسي است.
د- توضيحات درخصوص دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصيلي گروههاي آزمايشي پنج گانه
1-براساس اعلام دانشگاه پيام نور كدرشته‌محلهاي 5975 (رشته عكاسي در مركز دماوند)، 5977 ( رشته هنر اسلامي گرايش نگارگري در واحد ري) و رشته نيمه‌متمركز ارتباط تصويري واحد ري و مركز دماوند (از كدرشته كلي 6033) از رديف رشته‌هاي اين دانشگاه حذف گرديده است. به عبارت ديگر در اين رشته‌ها هيچ داوطلبي به عنوان پذيرفته شده نهايي اعلام نخواهد شد.
2- بدينوسيله مبلغ شهريه ثابت گروه آموزشي فني و مهندسي در مقطع كارشناسي، براي موسسات آموزش عالي غيردولتي- غيرانتفاعي مندرج در «بند الف» صفحه 135 دفترچه راهنماي انتخاب رشته، به ميزان 500/725/2 ريال تصحيح مي‌گردد.
هـ- نحوه و تاريخ انتشار فهرست اسامي معرفي شدگان رشته هاي تحصيلي نيمه متمركزآزمون سراسري سال 1391
اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در باره تاريخ و محل مصاحبه، معاينه و يا مصاحبه و معاينه ، آزمون عملي و علمي و ساير مراحل گزينش رشته هاي تحصيلي نيمه متمركز آزمون سراسري سال 1391 ( رشته هاي نيمه متمركز دوره هاي  روزانه ، شبانه «نوبت دوم »، دانشگاه پيام نور‌، موسسا‌ت‌آموزش عالي غير انتفاعي و غيردولتي و دوره‌هاي بين‌الملل) به همراه ‌فهرست ‌اسامي ‌و ‌شماره‌داوطلبي‌ معرفي‌شدگان هر يك از رشته هاي تحصيلي مذكور تاچند برابر ظرفيت هر رشته ازطريق سايت اينترنتي اين سازمان در نيمه دوم مهرماه منتشر خواهدشد. معرفي شدگان هر يك از رشته‌هاي تحصيلي مذكور لازم است با توجه به برنامه زماني اعلام شده و ضوابط مندرج در اطلاعيه براي شركت در مراحل مختلف گزينش رشته يا رشته‌هاي مربوط اقدام نمايند.


جهت اطلاع كليه داوطلبان:
1 ـ بديهي است چنانچه مقرر گردد نسبت به تكميل ظرفيت و يا پديرش در برخي رشته محل هاي جديد در آزمون سراسري سال 1391 اقدامي صورت پذيرد ، اطلاعيه اين سازمان در تاريخ 1/8/91 از طريق سايت سازمان و هفته نامه پيك سنجش منتشر خواهد شد .


2-براي كليه پذيرفته شدگان و هم چنين آن دسته از داوطلباني كه فرم انتخاب‌رشته اينترنتي خود را تكميل نموده اند ولي پذيرفته نشده اند ، كارنامه علمي حاوي رتبه داوطلب در هريك از كد رشته هاي انتخابي در بين متقاضيان كد رشته مزبور در سهميه مربوط، با توجه به نمره كل وي در همان كد رشته و همچنين رتبه آخرين نفر پذيرفته شده در هر يك از كد رشته هاي انتخابي و اطلاعات مفيد ديگر در دهه اول مهرماه از طريق سايت سازمان در اختيار آنان قرار داده خواهدشد.


3- باتوجه به كنترلهاي متعدد و بررسي هايي كه به صور مختلف به عمل آمده ، از صحت كد رشته محل قبولي اعلام شده  پذيرفته شدگان، اطمينان حاصل شده است، عليهذا  داوطلبان پس از دريافت كارنامه از طريق سايت درصورتي كه منحصراً درباره كد رشته هاي انتخابي و ساير مندرجات كارنامه سوالي داشته باشند ، مي توانند حداكثر تا 15/8/91 منحصراُ از طريق سيستم پاسخگويي اينترنتي در سايت سازمان در رابطه باكد رشته هاي انتخابي و مندرجات كارنامه نهايي آزمون سراسري سال 1391، اقدام نمايند و از ارسال نامه پستي و مراجعه حضوري اكيداُ خودداري نمايند. بديهي است به كليه مكاتبات اينترنتي و يا امكانات كه از طريق ديگري بعد از تاريخ 15/8/91 در اين باره صورت گيرد، ترتيب اثر داده نخواهدشد.


داوطلبان گرامي مي توانند سؤالات خود را با شماره تلفن هاي 99-88923595-021 يا با بخش پاسخگوئي اينترنتي سايت سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني www.sanjesh.org درميان‌بگذارندو از مراجعه حضوري خودداري فرمايند.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
 

http://www.3iccacs.com/fa

کانال تلگرام ایران کنفرانس

اخبار دانشگاهی ( هیات علمی ، دکتری ، کارشناسی ارشد )
اخبار کنفرانس ،کارگاه ،جشنواره
همايشهاي خارجي جديد
مقالات و مطالب علمی و آموزشی
اخبار علمی و فناوری

دانلود اپلیکیشن ایران کنفرانس

سامانه مدیریت کنفرانس سامان

ورود جهت ثبت همايش
ایجاد حساب کاربری فقط جهت ثبت همايش می باشد. ثبت همایش های دانشگاهی رایگان و سایر همایش های دولتی و خصوصی شامل تعرفه خواهد بود. قبل از ثبت نام " قوانین " ثبت همایش را حتما ملاحظه فرمایید.عضویت در خبرنامه ایران کنفرانس

خبرنامه دکتری

پایگاه همایش های خارجی  ایران کنفرانس conferencesalerts.com

دانلود سرقصل های رشته های دکتری در سایت ایران کنفرانس

دانلود سرقصل های رشته های کارشناسی ارشد در سایت ایران کنفرانس

راهنمای جامع مقاله نویسی در ایران کنفرانس

صفحه اینستاگرام ایران کنفرانس

ایران کنفرانس:سایت برگزیده چهارمین جشنواره وب ایران

طراحي سايت : ایران پژوهان