حقوق انضباطی دانشجویان منتشر شد / امحای سوابق تنبیهی (96/7/25)

ایران کنفرانس

حقوق انضباطی دانشجویان منتشر شد / امحای سوابق تنبیهی

براساس حقوق انضباطی دانشجویان در منشور حقوق دانشجویی، اعضای شورا و کارکنان دبیرخانه شورای انضباطی مجاز به تجسس در زندگی خصوصی دانشجویان نیستند.

به گزارش خبرنگار مهر «منشور حقوق دانشجویی» اخیرا توسط معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت علوم با هدف آگاه شدن دانشجویان از حقوق خود به دانشگاه ها ابلاغ شد، این منشور از ۶ فصل و ۶۸ ماده تشکیل شده است که فصل ششم آن به حقوق انضباطی دانشجویان اختصاص دارد که به شرح زیر است :

درصورتی که دانشجو مرتکب یکی از تخلفات پیش بینی شده درآیین نامه انضباطی شود، از حقوق زیر برخوردار است:

حق رسیدگی به تخلفات دانشجویی درشوراهای انضباطی

یگانه مرجع صالح رسیدگی به تخلفات دانشجویان، شوراهای انضباطی است و هیچ مرجع دیگری حق دخالت در این امر را ندارد. شوراهای انضباطی عبارت‌اند از: شوراهای انضباطی دانشگاه (شورای انضباطی بدوی و شورای انضباطی تجدیدنظر) که در دانشگاه ها مستقر است و شورای انضباطی مرکزی که در وزارت علوم مستقر است.

حق تفهیم برخورداری از حقوق انضباطی و مفاد آن ها

قبل از تفهیم اتهام به دانشجو، باید حقوق انضباطی نام برده به صورت شفاهی به وی تفهیم شود.

حق اطلاع از اتهام

تخلفاتی که دانشجو به آن ها متهم است، باید در اولین فرصت به وی تفهیم شود. دعوت از دانشجو باید به صورت کتبی و رسمی انجام شود. چنانچه دانشجو پس از دعوت اول، در دبیرخانه حاضر نشود، باید مجدداً به صورت کتبی و رسمی دعوت شود. چنانچه دانشجو مجدداً حاضر نشود، دعوت نامه سوم به آدرس محل سکونت وی ارسال می شود. تفهیم تخلفاتی که دانشجو به آن متهم است، باید شفاف باشد.

حق برخورداری از اصل برائت

اصل بر برائت دانشجوست. دعوت و تفهیم اتهام دانشجو فقط در موارد مندرج در ماده ۶ آیین نامه انضباطی مجاز است. تفهیم اتهام به دانشجو باید با ذکر دلایل و مستنداتی انجام شود که بر مبنای آن ها دانشجو به تخلف متهم می شود. دانشجو حق رؤیت مستندات را دارد. متهم برای اثبات بی گناهی خود درصورت عدم دلایل کافی بر احراز و انتساب تخلف، نیاز به ارائه هیچگونه دلیلی ندارد.

حق دفاع

دانشجو حق دارد در برابر اتهام وارده، از خود دفاع کند. دفاعیات دانشجو پس از انجام مصاحبه حضوری با وی به صورت کتبی، اخذ و صورت جلسه می شود.

حق استماع دفاعیه

دانشجو حق دارد در جلسه شورای انضباطی دانشگاه حاضر شود و به صورت شفاهی، دفاعیات خود را به سمع اعضای شورا برساند.

حق اطلاع از حکم

حکم شورای انضباطی باید به صورت کتبی به دانشجو ابلاغ شود. رئیس یا دبیر شورای انضباطی دانشگاه باید احکام صادره را حداکثر تا یک ماه پس از صدور، به دانشجوی متهم ابلاغ و رسید دریافت کند. درصورتی که دانشجو به دلایل غیرموجه،  از اعلام رؤیت حکم اولیه خودداری کند، حکم اولیه عیناً قطعی محسوب می شود. احکام از طریق دبیرخانه با امضای رئیس شورا به دانشجو ابلاغ می شود. احکام شورای تجدیدنظر و مرکزی انضباطی در صورت تفویض اختیار، توسط دبیر این شوراها نیز می تواند امضا شود.

حق برخورداری از رسیدگی سریع و منصفانه

الف. رسیدگی به تخلفات دانشجو با رعایت حقوق وی باید در کمترین زمان ممکن انجام شود. در صورت عدم رعایت این حق و ورود خسارت به دانشجو، دانشگاه باید به نحوی که منافی مصالح کلی دانشگاه و سایر دانشجویان نباشد، به جبران آن اقدام کند.

ب. تمام دانشجویان در هر مقطع تحصیلی، در برابر آیین نامه وشیوه نامه برابرند. هرگونه تبعیض بر مبنای جنسیت، نژاد، زبان، قومیت، مذهب، تابعیت و امثال آن ممنوع است. شوراها درفرایند تصمیم گیری باید بی طرفی را رعایت کنند. صدور رأی براساس ملاحظات سیاسی یا حزبی یا هرگونه موضوع غیرمرتبط به تخلف موردبررسی، ممنوع است.

پ. در موارد ضروری، از جمله تخلفات اخلاقی، اخذ نظر مرکز مشاوره لازم است.

حق تجدیدنظر خواهی

دانشجو حق دارد پس از دریافت حکم، درخواست تجدیدنظر کند. این حق هم شامل احکام شورای انضباطی بدوی و هم شورای انضباطی تجدیدنظر است. باتوجه به اینکه تنبیه های پیش بینی شده برای تخلفات دانشجویی، طی بیست بند از سبک به سنگین طبقه بندی شده و موارد متنوعی را شامل می شود، مراجع تجدیدنظرخواهی آن ها نیز متفاوت است .

متناسب با هریک از تنبیه ها به شرح زیر، امکان تجدیدنظرخواهی وجود دارد:

۱-احکام صادره از شورای انضباطی بدوی مشتمل بر تنبیه های بند ۱ تا ۳ شیوه نامه، ظرف مدت ده روز اداری از تاریخ رؤیت حکم، قابل اعتراض در همان شورای انضباطی بدوی است.

در این مورد، لایحه تجدیدنظرخواهی و دفاعیات دانشجو تحویل دبیرخانه همان شورا می شود.

۲- احکام صادره از شورای انضباطی بدوی مشتمل بر تنبیه های بند ۳ تا ۱۲ شیوه نامه، ظرف مدت ده روز اداری از تار یخ رؤیت حکم قابل اعتراض در شورای انضباطی تجدیدنظر است.

در این مورد، لایحه تجدیدنظرخواهی ودفاعیات دانشجو، تحویل دبیرخانه شورای انضباطی تجدیدنظر می شود.

۳- احکام صادره از شورای انضباطی تجدیدنظر مشتمل بر تنبیه های بند ۶ تا ۱۲ شیوه نامه، ظرف مدت یک ماه از تار یخ رؤیت حکم قابل اعتراض در شورای انضباطی مرکزی است. دراین مورد، لایحه تجدیدنظرخواهی و دفاعیات دانشجو تحویل دبیرخانه شورای انضباطی مرکزی می شود.

۴- تمام احکام قطعی شوراهای انضباطی دانشگاه ها و شورای انضباطی مرکزی قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است.

حق رسیدگی دومرحله ای در شورای انضباطی مرکزی

صدور تنبیه هایی که ناظر بر محرومیت سه ترم تحصیلی و بالاتراست، فقط درصلاحیت شورای انضباطی مرکزی است. درموارد فوق، شورای انضباطی مرکزی ابتدا باید حکم اولیه را صادر و به دانشجو ابلاغ کند. دانشجو ظرف مدت دو هفته پس از ابلاغ حکم، باید دفاعیه خود را به شورای مرکزی تسلیم کند. شورای مرکزی پس از ملاحظه دفاعیه دانشجو، حداکثر ظرف مدت یک ماه، حکم قطعی را صادر می کند.

حق استفاده از امکانات دانشگاه و خوابگاه در طول زمان رسیدگی

در طول زمان رسیدگی به تخلفات دانشجو، وی حق ورود به دانشگاه و خوابگاه و استفاده از امکانات آن را دارد، مگر در مورد محدودیت یک ماهه و دوماهه ای که برابر آیین نامه به دستور رئیس دانشگاه ایجاد می شود.

حق حفظ حریم خصوصی

اعضای شورا و کارکنان دبیرخانه شورای انضباطی مجاز به تجسس در زندگی خصوصی دانشجویان نیستند.

حق حفظ اسرار

اعضای شورا و کارکنان دبیرخانه شورای انضباطی موظف اند کلیه اطلاعات مربوط به تخلف دانشجو را محرمانه تلقی و از افشای آن (به جز نزد همسر و والدین با رعایت مصالح دانشجو) خودداری کنند. اعلام سوابق انضباطی به مراجع ذی صلاح فقط از طریق شورای انضباطی دانشگاه انجام می شود.

حق درخواست تعلیق و تخفیف

دانشجو حق دارد برای احکام خود، تقاضای تعلیق و تخفیف کند که اعمال آن منوط به موافقت شورای انضباطی است. در جریان رسیدگی به پرونده های انضباطی از بدو تا پایان رسیدگی، اخذ تعهد بنا بر صلاحدید هریک از شوراها مجازاست و می تواند به عنوان عامل تخفیف یا تعلیق در تنبیه یا مختومه شدن پرونده بدون درج در سوابق انضباطی لحاظ شود.

منظور از تعلیق، تعلیق در اجرای حکم تا پایان مدت تحصیل دانشجوست، مشروط بر اینکه در این مدت، دانشجو مرتکب تخلف جدید نشود.

حق امحای سوابق

دانشجو حق دارد در حین تحصیل یا پس از فارغ التحصیلی، تقاضا کند سوابق انضباطی اش امحا شود. احکام منطبق برتنبیه های بند ۱ تا ۳ و آثار آن ها و نیز احکام تعلیقی، در پایان تحصیل، خودبه خود امحا می شوند و امحای آن ها نیاز به موافقت شوراهای انضباطی ندارد. امحای سوابق پس از تقاضای دانشجو در مورد تنبیه های بند ۴ تا ۱۱ منوط به موافقت شورای انضباطی تجدیدنظر و در مورد تنبیهات بند ۱۲ تا ۲۰ منوط به موافقت شورای انضباطی مرکزی است.

امحای اثر در مورد حکم قطعی درج نمره ۲۵ صدم از پرونده آموزشی صورت نمی پذیرد، اما سایر آثار آن در صورت موافقت شورای انضباطی امحا می شود. آثار تنبیهات قطعی برای تخلفات انضباطی دارای بعد مجرمانه که با صدور حکم قضایی اثبات شده باشد، بعد از رفع اثر قضایی از جرم، با موافقت شورای انضباطی مربوطه قابل امحا است.

حق شکایت

کارکنان و اعضای شوراهای انضباطی حق تجسس در زندگی خصوصی دانشجو و افشای اطلاعات مربوط به تخلف او را ندارند. در غیر این صورت، دانشجو حق دارد موضوع را از طریق شورای تجدیدنظر یا شورای انضباطی مرکزی پیگیری کند.

 

ایران کنفرانس

کانال تلگرام ایران کنفرانس

اخبار دانشگاهی ( هیات علمی ، دکتری ، کارشناسی ارشد )
اخبار کنفرانس ،کارگاه ،جشنواره
بورس های تحصیلی و کارآموزی
همايشهاي خارجي
مقالات و مطالب علمی و آموزشی

دهکده بومگردی دادا

سامانه مدیریت کنفرانس سامان

ورود جهت ثبت همايش
ایجاد حساب کاربری فقط جهت ثبت همايش می باشد. ثبت همایش های دانشگاهی رایگان و سایر همایش های دولتی و خصوصی شامل تعرفه خواهد بود. قبل از ثبت نام " قوانین " ثبت همایش را حتما ملاحظه فرمایید.راهنمای مقاله نویسی

دانلود سرقصل های رشته های دکتری در سایت ایران کنفرانس

دانلود سرقصل های رشته های کارشناسی ارشد در سایت ایران کنفرانس

ایران کنفرانس:سایت برگزیده چهارمین جشنواره وب ایران

1390-1402© : ایران کنفرانس