کنفرانس ملی معماری، شهرسازی، هنر، طراحی صنعتی، ساخت و فناوری حکمت بنیان

ششمین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری

سومین کنگره بین المللی مدیریت، اقتصاد، علوم انسانی و توسعه کسب و کار

پاسخ وزارت علوم به ابهامات بخشنامه همسانسازی حقوق اعضای هیات علمی (1400/10/8)

ایران کنفرانس

پاسخ وزارت علوم به ابهامات بخشنامه همسانسازی حقوق اعضای هیات علمی

مرکز هیئت امنا و هیئت ممیزه وزارت علوم به ابهامات بخشنامه «همسان سازی حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه با حقوق اعضای هیئت علمی غیر بالینی وزارت بهداشت» پاسخ داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز هیئت امنا و هیئت ممیزه وزارت علوم به ابهامات موجود در بخشنامه ۱۵.۱۰۴۷۰۱ مورخ ۱۳ مرداد ۱۴۰۰ «همسان سازی حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه با حقوق اعضای هیئت علمی غیر بالینی وزارت بهداشت» با امضای عبدالرضا باقری رئیس پیشین مرکز هیئت امنا و هیئت ممیزه وزارت علوم در دولت قبل به شرح زیر پاسخ داد:

در پی استعلام مکرر کتبی و شفاهی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در خصوص مصوبه اول صورت جلسات نشست (همزمان) مورخ ۱۴۰۰.۰۲.۱۹‬ هیئت‌های دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مبنی بر «همسان‌سازی حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه با حقوق اعضای هیئت علمی غیر بالینی دانشگاه‌های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» و دو پیوست مصوبه مذکور به استحضار می‌رساند:

حسب تاکید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، مبنای اجرای «همسان‌سازی» و خدمت اعضای هیئت علمی به شیوه «تمام وقت ویژه»، مصوبه اول صورت جلسات هیئت امنای فوق الاشاره و دو پیوست آن است، علی ایحال، در اجرای مفاد ماده ۱۲۱ آئین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی مبنی بر اینکه، «تفسیر مفاد آئین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی در موارد ابهام، بر عهده مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه وزارت است.»، به منظور شفاف سازی و رفع ابهامات موارد مندرج در استعلام‌های دریافتی، پاسخ‌ها زیر را که پس از بررسی کارشناسی در این مرکز تهیه و به تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، برای استحضار و بهره برداری ایفاد می‌شود.

۱ -به استناد مفاد تبصره ۲ ماده ۱ دستورالعمل خدمت اعضای هیئت علمی به شیوه «تمام وقت ویژه»، اتخاذ تمهیدات لازم برای نظارت بر اجرای صحیح ماده مذکور مبنی بر اینکه «عضو هیئت علمی تمام وقت ویژه به طور تمام وقت کامل و۵۴ ساعت در هفته طبق برنامه تنظیمی مؤسسه در اختیار مؤسسه بوده و حق انجام کار یا فعالیت انتفاعی خارج از مؤسسه را ندارد.» به عهده مدیر گروه آموزشی / پژوهشی ذیربط خواهد بود.

۲- مشمولین طرح سربازی در دوره ضرورت و تعهد در شمول خدمت به شیوه تمام وقت ویژه قرار نمی‌گیرند.

۳ -به استناد مفاد تبصره ذیل ماده ۳ دستورالعمل مذکور، اعمال ضریب ۶/۱ فوق العاده‌های «جذب» و «شغل» اعضای هیئت علمی «تمام وقت ویژه» برای اعضای هیئت علمی در دوران استفاده از «مأموریت به خدمت بدون حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی»، «ماموریت پژوهشی»، «خدمت نیمه حضوری»، «خدمت نیمه وقت بانوان» امکانپذیرنیست.

۴ -اعضای هیئت علمی در وضعیت‌های ذیل نیز همانند اعضای هیئت علمی شاغل از مزایای مندرج در دستورالعمل خدمت اعضای هیئت علمی به شیوه تمام وقت ویژه برخوردار می‌شوند.

۱-۴- در مدت مجاز استفاده از «مأموریت آموزشی» اعم از اعضای هیئت علمی رسمی و پیمانی (مشروط به اخذ مجوز از هیئت امنا برای اعضای هیئت علمی پیمانی)،

۲-۴- در مدت استفاده مرخصی زایمان برای خانم‌ها،

۳-۴- در مدت استفاده از «انواع فرصت مطالعاتی» شامل فرصت مطالعاتی ارتباط با صنعت،

فرصت مطالعاتی خارج از کشور، فرصت مطالعاتی داخل کشور و همچنین فرصت مطالعاتی مندرج در بند " د" مواد ۱۴ و۱۵ آئین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی.

۴-۴- در مدت «مأموریت به خدمت با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی» به ستاد وزارت و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۵ -با عنایت به مفاد بند ۱۶ ماده ۱ آئین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی مبنی بر اینکه، «منظور از عضو در سراسر این آئین نامه و پیوست‌های آن (بدون ذکر هر گونه قیدی)، عضو هیئت علمی شاغل در مؤسسه اعم از رسمی و یا پیمانی بوده که صلاحیت علمی و عمومی وی به تأیید هیئت ممیزه و یا هیئت اجرایی جذب (حسب مورد) رسیده باشد.»، همکاری افراد تحت هر عنوان با مؤسسه، قبل از استخدام آنان به عنوان عضو هیئت علمی پیمانی یا رسمی، در شمول دستورالعمل خدمت اعضای هیئت علمی به شیوه تمام وقت ویژه قرار نمی‌گیرد.

۶- با عنایت به مفاد ماده ۷ آئین نامه اجرایی قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز از کار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب هیئت محترم «وقت» وزیران مبنی بر اینکه، «حقوق حالت اشتغال مشمولان این آئین نامه تا رسیدن به شرایط عمومی بازنشستگی بر اساس ضوابط و مقررات دستگاه ذیربط و با رعایت معافیت‌های مقرر حسب مورد مشمول برداشت کسور قانونی (بازنشستگی، بیمه و مالیات) است.»، اعضای هیئت علمی حالت اشتغال نیز همانند اعضای هیئت علمی شاغل از مزایای مندرج در دستورالعمل خدمت اعضای هیئت علمی به شیوه تمام وقت ویژه برخوردار می‌شوند.

۷- به استناد مفاد ماده ۱ دستورالعمل خدمت اعضای هیئت علمی به شیوه تمام وقت ویژه، عضو هیئت علمی «تمام وقت ویژه» فردی است که به طور تمام وقت کامل و۵۴ ساعت در هفته طبق برنامه تنظیمی مؤسسه در اختیار مؤسسه بوده و حق انجام کار یا فعالیت انتفاعی خارج از مؤسسه را ندارد.

لذا بر این اساس، آن دسته از اعضای هیئت علمی که واحد موظفی آنان خارج از اراده و اختیار آنان تکمیل نمی‌شود، مشروط به تکمیل میزان کسری واحد موظف تدریس، بوسیله انجام سایر فعالیت‌های پژوهش و فناوری و امور اجرایی با نظر مؤسسه محل خدمت، از مزایای مندرج در دستورالعمل فوق الذکر برخوردار می‌شوند.

۸- میزان واحد موظف تدریس / ساعت موظف تحقیق اعضای هیئت علمی «تمام وقت ویژه» عهده دار پست‌های سازمانی مدیریت سیاسی (موضوع ماده ۷۹ آئین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی) همانند اعضای هیئت علمی «تمام وقت» صفر واحد است.

۹- میزان واحد موظف تدریس / ساعت موظف تحقیق اعضای هیئت علمی «تمام وقت ویژه» عهده دار پست‌های سازمانی مدیریتی ستاره دار مندرج در سازمان تفصیلی مصوب، پس از کسر واحد موظف تدریس / ساعت موظف تحقیق مندرج در ماده «۲۵ «آئین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی، همانند سایر اعضای هیئت علمی «تمام وقت ویژه» که وظایف مدیریت بر عهده ندارند، ۲۰ درصد بیشتر از «واحدهای موظف تدریس / ساعت موظف تحقیق» اعضای هیئت علمی «تمام وقت» عهده دار پست‌های سازمانی مدیریتی ستاره دار است.

۱۰- با عنایت به ضوابط تعیین شده در ماده ۴ دستورالعمل خدمت اعضای هیئت علمی به شیوه «تمام وقت ویژه»، شرط برخورداری اعضای هیئت علمی اعم از رسمی و پیمانی از مزایای دستورالعمل مذکور در سال جاری، «دریافت دو پایه استحقاقی سالیانه» و یا «امتیاز لازم برای دریافت دو پایه استحقاقی سالیانه» با تأیید کمیته ترفیعات مؤسسه در سه سال گذشته است.

لذا بر این اساس اعضای هیئت علمی رسمی آزمایشی و پیمانی که با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح، دارای سابقه خدمت رسمی آزمایشی یا پیمانی (حسب مورد) بیشتر از «۵ «سال هستند، در سال جاری با رعایت شرایط پیش گفته در شمول دستورالعمل مذکور قرار می‌گیرند. بدیهی است استمرار وضعیت خدمت آنان به شیوه «تمام وقت ویژه» درسال های آتی، مستلزم دریافت «پایه استحقاقی» و یا «کسب امتیاز لازم برای دریافت پایه استحقاقی» سال قبل با تأیید کمیته ترفیعات مؤسسه خواهد بود.

۱۱- با عنایت به مفاد بند ۲ ماده ۵۲ آئین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی و تبصره ۱۲ ماده مذکور، شرط برخورداری اعضای هیئت علمی در موارد زیر، از مزایای خدمت به شیوه «تمام وقت ویژه» درسال جاری و سال‌های آتی، با رعایت ضوابط تعیین شده در ماده ۴ دستورالعمل خدمت اعضای هیئت علمی به شیوه «تمام وقت ویژه» و تبصره ذیل آن برای سال جاری (بر مبنای سه سال گذشته) و سال‌های آتی (بر مبنای سال قبل)، به شرح ذیل است:

۱-۱۱- در مدت استفاده از «مأموریت آموزشی»، ارائه گزارش پیشرفت تحصیلی با تأیید مؤسسه محل تحصیل،

۲-۱۱- در مدت استفاده از «انواع فرصت مطالعاتی»، ارائه گزارش پیشرفت کار بر اساس آئین نامه‌های مربوط.

۳-۱۱- در مدت استفاده از «مأموریت به خدمت با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی»، دریافت «پایه استحقاقی» و یا «کسب امتیاز لازم برای دریافت پایه استحقاقی».

توضیح: شرط برخورداری اعضای هیئت علمی موضوع این بند در اولین سال شروع به خدمت در مؤسسه متبوع خود، پس از پایان «مأموریت آموزشی»، «فرصت مطالعاتی» و «مأموریت به خدمت» حسب مورد، بر اساس موارد اخیرالذکرخواهد بود.

۱۲ -مؤسسه می‌تواند به اعضای هیئت علمی «تمام وقت ویژه» خود مأموریت دهد، تحت نظارت مؤسسه، در اوقات غیرموظف خود و با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی، مشروط به آنکه به تشخیص مؤسسه مانع از انجام وظایف اصلی آنان نشود، از طریق مؤسسه نسبت به انعقاد «قراردادهای پژوهشی»، «قراردادهای ارتباط با صنعت و جامعه» و «قرارداد مشاوره‌های تخصصی» اقدام نمایند.

حق الزحمه فعالیت‌های مذکور علاوه بر حقوق و مزایای اعضای هیئت علمی بوده و از محل درآمد حاصل از قراردادهای مذکور که به مؤسسه پرداخت می‌شود و یا در بودجه عمومی مؤسسه منظور می‌شود، طبق دستورالعملی که به تصویب هیئت رئیسه مؤسسه می‌رسد، پرداخت خواهد شد.

۱۳ -استمرار وضعیت خدمت به شیوه تمام وقت ویژه برای اعضای هیئت علمی تمام وقت ویژه که پس از موافقت وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، با حکم وزیر یا رؤسای سایر دستگاه‌های اجرایی، بدون حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به خارج از کشور و یا سازمان‌ها و مؤسسات بین المللی مأمور به خدمت می‌شوند، صرفاً با تأمین حقوق و مزایای مستمر آنان از اعتبارات مؤسسه صادر کننده حکم مأموریت و پرداخت آن توسط مؤسسه محل خدمت آنان، امکانپذیرخواهد بود.

۱۴ -استمرار وضعیت خدمت به شیوه تمام وقت ویژه برای اعضای هیئت علمی رسمی «تمام وقت ویژه» که برای تصدی پست‌های سازمانی مدیریتی با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به سایر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی وابسته به وزارت و وابسته به سایر دستگاه‌های اجرایی مأمور به خدمت می‌شوند، مشروط به حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی در مؤسسه و صرفاً با تأمین حقوق و مزایای مستمر آنان از اعتبارات مؤسسه محل مأموریت و پرداخت آن توسط مؤسسه محل خدمت آنان، امکانپذیرخواهد بود.

۱۵- عضویت اعضای هیئت علمی «تمام وقت ویژه» با هماهنگی، اطلاع و موافقت کتبی مؤسسه محل خدمت آنان، به عنوان عضو حقیقی در هیئت‌ها، شوراها، کمیسیون‌ها، کارگروه‌های تخصصی و سایر عناوین مشابه که به موجب قانون، آئین نامه‌های مصوب و ضوابط و مقررات مربوط در مؤسسه، ستاد وزارت و سایر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین سایر دستگاه‌های اجرایی تشکیل می‌شود، همانند اعضای هیئت علمی تمام وقت بوده و در شمول فعالیت انتفاعی خارج از مؤسسه نمی‌باشد. بدیهی است، داوری پایان نامه‌ها و رساله‌های مقاطع تحصیلات تکمیلی در شمول این بند قرار نمی‌گیرند.

مزید استحضار، چنانچه موارد خاصی وجود داشته باشد که مستلزم اخذ مجوز از هیئت امنای ذیربط است، می‌بایست مراتب به همراه مدارک و مستندات ذیربط به این مرکز ارسال شود تا پس از بررسی کارشناسی در این مرکز و تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، موضوع در دستور کار هیئت‌های امنا قرار گیرد.

 

ایران کنفرانس

کانال تلگرام ایران کنفرانس

اخبار دانشگاهی ( هیات علمی ، دکتری ، کارشناسی ارشد )
اخبار کنفرانس ،کارگاه ،جشنواره
بورس های تحصیلی و کارآموزی
همايشهاي خارجي
مقالات و مطالب علمی و آموزشی

سامانه مدیریت کنفرانس سامان

ورود جهت ثبت همايش
ایجاد حساب کاربری فقط جهت ثبت همايش می باشد. ثبت همایش های دانشگاهی رایگان و سایر همایش های دولتی و خصوصی شامل تعرفه خواهد بود. قبل از ثبت نام " قوانین " ثبت همایش را حتما ملاحظه فرمایید.



راهنمای مقاله نویسی

دانلود سرقصل های رشته های دکتری در سایت ایران کنفرانس

دانلود سرقصل های رشته های کارشناسی ارشد در سایت ایران کنفرانس

ایران کنفرانس:سایت برگزیده چهارمین جشنواره وب ایران

1390-1402© : ایران کنفرانس