کنفرانس ملی معماری، شهرسازی، هنر، طراحی صنعتی، ساخت و فناوری حکمت بنیان

ضوابط ویژه جذب نخبگان در هیات علمی دانشگاه ها اعلام شد (1401/8/13)

ایران کنفرانس

ضوابط ویژه جذب نخبگان در هیات علمی دانشگاه ها اعلام شد

ضوابط ویژه جذب برگزیدگان بنیاد ملی نخبگان که در دویست و نود و چهارمین جلسه هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی تصویب شده است، برای اجرا ابلاغ شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مصوبه جلسه ۲۹۴ مورخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۱ هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی برای اجرا ابلاغ شده است.

در این مصوبه آمده است: هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی در دویست و نود و چهارمین جلسه مورخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۱ با توجه به تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در خصوص به کارگیری نخبگان علمی در کشور و رفع موانع مربوطه و نیز با توجه سیاست‌های حمایتی دولت سیزدهم از نخبگان علمی، ضوابط ویژه جذب برگزیدگان بنیاد ملی نخبگان به شرح ذیل تصویب کرد.

ضوابط ویژه جذب برگزیدگان بنیاد ملی نخبگان

ماده ١: تعاریف

الف. بنیاد: بنیاد ملّی نخبگان.

ب. هیأت عالی: هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی.

ج. هیأت اجرایی جذب نخبگان

د. وزارت علوم: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

ه. وزارت بهداشت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

و. مؤسسات: تمامی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، پژوهش و فناوری کشور که بنا به مقررات وزارت علوم، وزارت بهداشت و یا شورای عالی انقلاب فرهنگی به فعالیت مشغول هستند.

ز. دبیرخانه جذب بنیاد: دبیرخانه جذب نخبگان و استعدادهای برتر که بر اساس مصوبه هشتاد و دومین جلسه هیأت عالی (تشکیل دفتر جذب ویژۀ نخبگان تحت پوشش بنیاد ملی نخبگان) مورخ ۴ مهر ۱۳۹۰ و با هدف شناسایی، هدایت، جایابی و رفع موانع جذب نخبگان و افراد مستعد در هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، در بنیاد تشکیل شده است.

ح. برگزیده: دانش آموخته برتری که برگزیده «حمایت جذب در مؤسسات علمی» بنیاد مطابق «شیوه نامه تسهیلات جذب دانش آموختگان برتر دانشگاهی در مؤسسه‌های علمی» ابلاغیه شماره ۵/۶٧۶٠٨ د مورخ ۱۲ تیر ۱۴۰۱ است. این شیوه نامه در جلسه ۲۹۴ مورخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۱ هیأت عالی جذب به تصویب رسیده است.

ماده ۲: شناسایی

شناسایی برگزیده در دبیرخانه جذب بنیاد، تحت نظارت و با مسئولیت دبیر هیأت اجرایی جذب نخبگان و مطابق *ماده ۳ «شیوه نامه تسهیلات جذب دانش آموختگان برتر دانشگاهی در مؤسسه‌های علمی» ابلاغیه شماره ۵/۶٧۶٠٨ د مورخ ۱۲ تیر ۱۴۰۱ بنیاد، انجام می‌شود.

ماده ٣: نحوه اجرای فرایند جایابی و جذب

طبق تبصره ماده ۴ مصوب هیأت وزیران به شماره ه ۵٩۵٠۶ ت / ١۵۴۴۴٩ مورخ ۲ اسفند ۱۴۰۰ و تبصره ۱ ماده ۱ مصوبه «راهکارهای جذب، نگهداشت، تعامل مؤثر و بازگشت نخبگان» مصوب جلسه ۸۴۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ ۴ خرداد ۱۴۰۰ می‌تواند در تمامی طول سال پرونده برگزیدگان را جهت بررسی برای جذب به عنوان هیأت علمی به صورت خارج از فراخوان و در قالب فراخوان ویژه نخبگان به هیأت اجرایی جذب مؤسسات ارسال کند.

هیأت‌های مرکزی جذب وزارتین علوم و بهداشت و هیأت مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی موظف هستند که حداکثر طی یک ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه، دسترسی‌های لازم در سامانه‌های مربوطه را بدین منظور برای دبیرخانه جذب بنیاد فعال کنند.

تبصره ۱: برگزیدگان مشمول این مصوبه می‌توانند رأساً از طریق فراخوان‌های عمومی جذب نیز اقدام به ارسال پرونده خود به مؤسسات کنند.

تبصره ٢: طبق تبصره ١ ماده ١ مصوبه «راهکارهای جذب، نگهداشت، تعامل مؤثر و بازگشت نخبگان» مصوب جلسه ۸۴۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ ۴ خرداد ۱۴۰۰ و همچنین نامه شماره /١۴٠٠/١۵٣۵٧ دش مورخ ۸ دی ماه ۱۴۰۰ در صورتی که فرد واجدالشرایط توسط دبیرخانه جذب بنیاد برای جذب به عنوان هیأت علمی به مؤسسه ای معرفی شود، مؤسسه مجاز است پس از تأیید پرونده متقاضی در هیأت اجرایی جذب، حکم پیمانی یکساله برای فرد صادر کرده و در مدت مذکور فرایند جذب مشتمل بر گزینش علمی و عمومی در چارچوب ضوابط معمول را انجام دهد.

دبیرخانه جذب بنیاد می‌تواند جهت تسریع فرایند بررسی صلاحیت عمومی برگزیدگان، از طریق کارگروه بررسی صلاحیت عمومی هیأت مرکزی جذب وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی اقدام کند.

تبصره ١: هیأت مرکزی جذب موظف است از زمان معرفی متقاضی توسط دبیر هیأت اجرایی جذب نخبگان حداکثر طی دو ماه، صلاحیت عمومی وی را بررسی و نتیجه را به دبیرخانه جذب بنیاد ارسال کند.

دبیرخانه جذب بنیاد متعاقباً نتیجه مذکور را که برای هیأت‌های اجرایی جذب مؤسسات مکفی و لازم الاجرا است، به مؤسسات هدف با رونوشت به هیأت مرکزی جذب مربوطه جهت اقدام ارسال می‌کند.

تبصره ٢: مستند به مصوبه جلسه ۱۵۵ مورخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ مهلت پاسخ استعلام برای وزارت اطلاعات ٢٠ روز است. در صورت عدم پاسخ نتیجه، استعلام مثبت تلقی می‌شود و حکم قرارداد پیمانی صادر می‌شود. در صورت دریافت پاسخ عدم صلاحیت توسط وزارت اطلاعات، نتیجه استعلام در قرارداد سال جاری اعمال خواهد شد.

تبصره ٣: نماینده بنیاد می‌تواند در کارگروه بررسی صلاحیت عمومی افراد تحت حمایت بنیاد با حق رأی شرکت کند.

به استناد ماده ٨ مصوبه «راهکارهای جذب، نگهداشت، تعامل مؤثر و بازگشت نخبگان» مصوب جلسه ۸۴۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ ۴ خرداد ۱۴۰۰ و به منظور جلوگیری از تأخیر در فرایند بررسی تقاضای استخدام فارغ التحصیلان مرد برگزیده طرح نظام وظیفه تخصصی (مربوط به بنیاد و مرکز تعاملات بین المللی) مطابق با شیوه نامه‌های مربوطه، امکان شرکت در فراخوان جذب اعضای هیأت علمی و طی همزمان مراحل انجام پروژه جایگزین خدمت، وجود دارد.

در این مدت فرایند بررسی صلاحیت علمی و عمومی افراد انجام شود. لکن برای صدور حکم کارگزینی و اتمام فرایند استخدام نیاز به ارائه مدارک اتمام دوره مطابق قوانین خواهد بود.

در صورتی که مجموع امتیازات علمی فرد برگزیده برابر با مجموع امتیازات علمی متقاضی غیر برگزیده باشد، اولویت جذب با فرد برگزیده است. احراز حداقل شرایط تعیین شده در ضوابط مربوط به صلاحیت عمومی برای کلیه افراد جذب شده، الزامی است.

ماده ۴: تکالیف مؤسسات

هیأت‌های اجرایی جذب مؤسسات مکلفند:

مطابق ** مصوبه شماره ۱۲۵ مورخ ۱۶ مهر ۱۳۹۲ هیأت عالی جذب، مستقیماً به مکاتبات دبیر هیأت اجرایی جذب نخبگان پاسخ داده، نماینده خود جهت پیگیری امور برگزیدگان معرفی شده توسط بنیاد و نیز استفاده بیشینه از تسهیلات قانونی پیش بینی شده برای جذب برگزیدگان را طی دو هفته پس از ابلاغ این مصوبه به دبیر هیأت اجرایی جذب نخبگان معرفی کنند.

پرونده‌های برگزیدگان مورد تأیید بنیاد و معرفی شده توسط دبیرخانه جذب بنیاد را با اولویت و حداکثر ظرف مدت ٢ ماه مورد بررسی قرار داده و نتیجه آن را همراه با ارائه دلیل به هیأت مرکزی و دبیرخانه جذب بنیاد اعلام کنند.

لازم است پرونده شرکت کنندگان برگزیده در فراخوان‌های عمومی جذب قبل از ابلاغ این مصوبه نیز حداکثر طی دو ماه آینده تعیین تکلیف و نتیجه جهت تصمیم گیری نهایی به هیأت مرکزی جذب و دبیرخانه جذب بنیاد اعلام شود.

پرونده علمی برگزیدگان را بدون غربالگری اولیه، جهت تصمیم گیری به هیأت اجرایی مؤسسه و یا حسب ضرورت جهت طی فرایند ارزیابی و مصاحبه علمی به کارگروه بررسی توانایی علمی مؤسسه ارسال کنند.

از تاریخ ابلاغ این مصوبه سالانه حداقل ۲۰ درصد از هیأت علمی مورد نیاز مؤسسه را از بین برگزیدگان (درصورت وجود درخواست) جذب کنند.

شهریورماه هر سال گزارشی از وضعیت استخدام برگزیدگان و روند جذب آنها بر اساس این مصوبه به دبیرخانه جذب بنیاد، هیأت عالی و هیأت‌های مرکزی جذب مربوط ارسال کنند.

استخدام برگزیده به عنوان هیأت علمی را از ابتدا به صورت پیمانی انجام دهند.

جامعه ایثارگر تابع مقررات خاص خود هستند.

هیأت‌های اجرایی موظف هستند در صورت تصمیم به لغو قرارداد پیمانی فرد برگزیده، تأیید نهایی هیأت مرکزی را در این خصوص دریافت کنند و نیز هیأت مرکزی قبل از تأیید، نظر هیأت اجرایی جذب نخبگان را از طریق دبیر این هیأت اخذ کنند.

تبصره: مسئولیت اجرا و نظارت بر موارد فوق بر عهده رئیس هیأت اجرایی جذب مؤسسه و رئیس مراکز جذب وزارتین علوم و بهداشت و رئیس مرکز جذب دانشگاه آزاد اسلامی است.

ماده ۵: تفسیر

تفسیر موارد مسکوت و همچنین تصمیم گیری درخصوص موارد خاص بر عهده هیأت اجرایی جذب نخبگان بوده، کلیه آئین نامه‌ها، مصوبات و تصمیمات مغایر با این مصوبه، منسوخ و ملغی اثر است.

تبصره: اعتراض افراد برگزیده نسبت به عملکرد مؤسسات در اجرای مفاد مصوبه حاضر طبق روال دستورالعمل رسیدگی به شکایات هیأت عالی جذب اقدام خواهد شد.

ماده ۶: تصویب و اجرا

این مصوبه، مشتمل بر یک مقدمه، شش ماده، یازده بند و هفت تبصره مصوب شده است.

*ماده ۳ «شیوه نامه تسهیلات جذب دانش آموختگان برتر دانشگاهی در مؤسسه‌های علمی»

ماده ۳: فرآیند اجرا

فرایند بررسی تقاضا و شناسایی برگزیده طرح عبارت است از:

الف. متقاضی باید سوابق خود را در سامانه اطلاعاتی بنیاد بارگذاری کند.

ب. پس از تکمیل اطلاعات توسط متقاضی و ارسال نهایی تقاضا، در صورت کسب حداقل ۲۵۰ امتیاز از فعالیت‌های مندرج در جدول پیوست شیوه نامه، سوابق وی جهت بررسی به دبیر کارگروه تخصصی مربوطه ارجاع می‌شود.

ج. دبیر کارگروه تخصصی پس از ارزیابی اولیه سوابق متقاضی و اخذ نظر مشورتی اعضای کارگروه تخصصی، نتیجه ارزیابی سوابق متقاضی را به رئیس کارگروه‌های تخصصی ارائه می‌کند. نتیجه ارزیابی پس از تأیید رئیس کارگروه‌های تخصصی، از طریق سامانه به متقاضی اعلام می‌شود.

چنانچه درخواست متقاضی به دلیل عدم کسب حداقل امتیاز مندرج در بند الف و یا تشخیص کارگروه تخصصی پذیرفته نشود، وی می‌تواند پس از گذشت حداقل شش ماه از ثبت درخواست قبلی، ضمن به روزرسانی فعالیت‌های انجام شده در این بازه زمانی در سامانه جذب، درخواست خود را جهت بررسی مجدد ثبت و ارسال کند.

تبصره ۱: هر متقاضی حداکثر سه بار مجاز به ثبت درخواست برای بهره مندی از تسهیلات این شیوه نامه است.

تبصره ۲: چنانچه بخشی از امتیازات آموزشی متقاضی، به دلیل تحصیل در خارج از کشور قابل محاسبه نباشد، درخواست وی به تشخیص دبیر کارگروه تخصصی مربوطه قابل بررسی است.

تبصره ۳: چنانچه در هر مرحله از بررسی‌ها مشخص شود متقاضی اطلاعاتی مغایر واقع و یا اخلاق حرفه‌ای را به بنیاد ارائه کرده است، در صورت عدم احراز صداقت از کلیه تسهیلات و حمایت‌های بنیاد، محروم و موضوع به مراجع ذیربط اعلام می‌شود و حق پیگیری موضوع به صورت حقوقی نیز برای بنیاد محفوظ است. تشخیص مصادیق مربوط به این تبصره، بر عهدۀ رئیس کارگروه‌های تخصصی است.

** مصوبه شماره ۱۲۵ مورخ ۱۶ مهر ۱۳۹۲ هیأت عالی جذب:

در راستای انجام وظایف محوله در مصوبه ۷۰۶ مورخ ۱۱ بهمن ۱۳۹۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی مرکز جذب نخبگان علمی کشور می‌تواند امور مربوط به جذب، هدایت و جایابی نخبگان واجد شرایط هیأت علمی را از طریق مکاتبه و یا سایر طرق ارتباطی با هیأت‌های اجرایی جذب مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی پیگیری کند و هیأت‌های اجرایی جذب مؤسسات موظفند همکاری لازم داشته باشند.

هیأت‌های مرکزی جذب وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید تمهیدات و هماهنگی‌های لازم را درخصوص نحوه همکاری هیأت‌های اجرایی جذب با دفتر مذکور از طریق دسترسی متناسب به سامانه جذب هیأت علمی فراهم آورند.

 

ایران کنفرانس

کانال تلگرام ایران کنفرانس

اخبار دانشگاهی ( هیات علمی ، دکتری ، کارشناسی ارشد )
اخبار کنفرانس ،کارگاه ،جشنواره
بورس های تحصیلی و کارآموزی
همايشهاي خارجي
مقالات و مطالب علمی و آموزشی

سامانه مدیریت کنفرانس سامان

ورود جهت ثبت همايش
ایجاد حساب کاربری فقط جهت ثبت همايش می باشد. ثبت همایش های دانشگاهی رایگان و سایر همایش های دولتی و خصوصی شامل تعرفه خواهد بود. قبل از ثبت نام " قوانین " ثبت همایش را حتما ملاحظه فرمایید.راهنمای مقاله نویسی

دانلود سرقصل های رشته های دکتری در سایت ایران کنفرانس

دانلود سرقصل های رشته های کارشناسی ارشد در سایت ایران کنفرانس

ایران کنفرانس:سایت برگزیده چهارمین جشنواره وب ایران

 

logo-samandehi

1390-1403© : ایران کنفرانس