کنفرانس ملی معماری، شهرسازی، هنر، طراحی صنعتی، ساخت و فناوری حکمت بنیان

ششمین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری

سومین کنگره بین المللی مدیریت، اقتصاد، علوم انسانی و توسعه کسب و کار

رفع ابهامات دستورالعمل اعطای پایه تشویقی به اعضای هیات علمی (1402/5/25)

ایران کنفرانس

رفع ابهامات دستورالعمل اعطای پایه تشویقی به اعضای هیات علمی

مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه وزارت علوم در بخشنامه ای به دانشگاه ها به ابهامات دستورالعمل اعطای پایه تشویقی به اعضای هیات علمی در ۲۰ بند پاسخ داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه وزارت علوم، در بخشنامه‌ای به دانشگاه‌ها ابهامات دستورالعمل اعطای پایه تشویقی به اعضای هیأت علمی را در ۲۰ بند رفع و پاسخ داد.

متن کامل بخشنامه وزارت علوم به رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی به شرح زیر است:

با عنایت به مکاتبات متعدد، به منظور رفع ابهامات مصوبه هیأت امنای دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و نیز در اجرای دستورالعمل اعطای پایه تشویقی به اعضای هیأت علمی (پیوست ماده ۵۳ آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی) به استحضار می‌رساند:

۱- همانگونه که در بند ۱۳-۱۰ ماده ۱۰ ذکر شده است مبنای محاسبه امتیازها، از تاریخ تصویب دستورالعمل صدرالاشاره است، به جز بندهایی که در متن آن، عنوان" در طول خدمت" و یا" امتیازات ذخیره برون دادها" درج شده است که شامل امتیازهای کسب شده از بروندادها در کل دوران خدمت عضو می‌باشد. فلذا، بدیهی است درسایر بندها که عبارات مذکور نیامده است صرفًا انجام فعالیت و احراز شرایط می‌بایست بعد از تاریخ تصویب دستورالعمل در هیئت امنای مربوطه باشد.

۲- درخصوص آندسته از اعضای هیأت علمی که در زمان ارائه درخواست پایه تشویقی خود به کمیته ترفیع مؤسسه درحال گذراندن دوران مأموریت پژوهشی، فرصت مطالعاتی، مرخصی بدون حقوق، مرخصی استعلاجی بیش ازچهار ماه، ایام تعلیق، انفصال موقت، آماده به خدمت و یا مأموریت به خدمت به سایر دستگاه‌ها بدون حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی می‌باشند، اعطای پایه تشویقی مربوطه صرفًا پس از بازگشت به خدمت و اتمام مأموریت، با تاریخ اجرا از زمان استحقاق جدید امکانپذیر است.

۳- در خصوص بهره مندی از پایه تشویقی موضوع بندهای مربوط به جشنواره‌ها، مسابقات، عناوین معتبر ملی یا بین المللی، پایه مربوط به این بندهاصرفًا به عناوینی که در مفاد بند مربوطه در دستورالعمل ابلاغی درج شده است قابل اعطا می‌باشد. درضمن، بر اساس تبصره ۶ ماد ه ۳ دستورالعمل مذکور درخصوص سایرجشنواره ها و مسابقه‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی، هنری و ورزشی دانشجویی درسطوح مّلی و بین المللی هیأت امنای مؤسسه می‌تواند به صورت موردی تصمیم گیری نماید.

۴- در خصوص پایه تشویقی موضوع بند ۱ ماده، ۹ بند ۱۰ ماده ۳ و بند ۱ ماده ۴ دستورالعمل صدرالاشاره (کم کردن امتیاز ذخیره مقالات) پایه تشویقی این بند می‌تواند به صورت ترکیبی ازچارک های اول ۱Q ودوم ۲Q و سوم ۳Q با رعایت تبصره‌های ۱ و۲ ذیل بند ۱ ماده ۹ و نیز رعایت مفاد بند ۲۹ ماده ۱۰ همین دستورالعمل اعطا گردد.

۵- در خصوص بند ۱۲-۸ ماده ۸( موضوع عضوشاغل و یا مأمور به خدمت در مؤسسه هایی که با تأیید مراجع ذیصلاح وزارت درشمول دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری تازه تأسیس و درحال توسعه قرار دارند)، همانگونه که در مفاد این بند درج شده است بهره مندی از پایه تشویقی مربوط به این بند صرفًا مشمول مؤسسات تازه تأسیس و یا در حال توسعه بوده و برای سایر مؤسسات با تأیید مقام عالی وزارت امکانپذیر می‌باشد. ضمنًا به ازای ۵ سال ماندگاری در این مؤسسات که منتهی به تصویب این دستورالعمل باشد امکان اعطای پایه مربوطه وجود دارد.

بدیهی است این بند در راستای بند ۶ ماده ۵۳ آئین نامه استخدامی پیشین بوده و برای سالهای قبل از تصویب این دستورالعمل، برابرضوابط و مقررات قبلی می‌بایست عمل شود. در صورتی که عضو در حال حاضر عهده دارسمت های مدیریتی مربوطه باشد، احتساب سنوات مدیریت قبلی بلامانع است. در مورد اعضای مأمور به سایر دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری که در سمت‌های مدیریتی موضوع این بند خدمت می‌نمایند، مشروط به تأیید موسسه‌های مبدا و مقصد از مزایای این بند برخوردار می‌شوند.

۶- در خصوص بند ۵-۳۸-۱۰ از ماده، ۱۰ فهرست مؤسسه‌های تازه تأسیس و در حال توسعه براساس طرح آمایش آموزش عالی مصوب شورای انقلاب فرهنگی طی دستورالعمل طرح ساماندهی و تقویت مؤسسات آموزش عالی درحال توسعه ابلاغ گردیده است.

۷- در خصوص بندهای ۵-۸ تا ۱۱-۸ ماده ۸ موضوع آندسته از اعضای هیأت علمی که دارای سمت اجرایی بوده اند و بر اساس بندهای مورد اشاره درخواست پایه تشویقی اجرایی دارند، صرفًا درصورت اینکه در زمان درخواست بهره مندی از پایه مربوطه بر اساس دستورالعمل صدرالاشاره دارای سمت اجرایی باشند قابل بررسی می‌باشد. ضمنًا پایه تشویقی مدیریتی به سمت‌هایی که در نمودارسازمانی مؤسسه وجود دارد تعلق می‌گیرد.

۸- در خصوص بند ۵-۸ ماده ۸ عضوی که در سمتهای اجرایی موضوع این بند دارای خدمات ارزنده باشند، برای اخذ پایه مربوطه به این بند نیاز به تأیید شورای مؤسسه محل خدمت و موافقت رئیس مؤسسه محل خدمت دارند.

۹- درخصوص پایه تشویقی موضوع بند ۱۵-۷ ماده ۷ دستورالعمل صدرالاشاره (احراز عنوان عضو هیأت علمی نمونه کشوری) با عنایت به اینکه عبارت در طول خدمت در این بند درج شده است شامل اعضای هیئت علمی که قبل از این دستورالعمل نیز به عنوان عضو هیئت علمی نمونه کشوری انتخاب شده اند و پایه‌ای برای آن اخذ نکرده اند، نیز می‌شود. تاریخ اجرای این بند برای اعضای هیأت علمی نمونه کشوری مربوط به سنوات گذشته صرفًا پس از تاریخ اجرای دستورالعمل (۱۴۰۲/۱/۱) می‌باشد.

۱۰- در خصوص پایه تشویقی موضوع بندهای ۱-۸ الی ۳-۸ ماده ۸ دستورالعمل صدرالاشاره چنانچه عضو به طور هم زمان مدیر مسئول وسردبیر یک مجله باشد چون عبارت در طول خدمت در مفاد این بندآمده است، با رعایت سقف دو پایه تشویقی درسال قابل اعطا می‌باشد. درضمن عبارت" به ازای هرشش سال" درج شده در بند ۸-۳ درخصوص بندهای ۸-۱ و۸-۲ نیز تعمیم داده می‌شود.

۱۱- در خصوص پایه تشویقی موضوع بندهای ۱-۳ و۲-۳ از ماده ۳ و بند ۱۲-۷ از ماده ۷ دستورالعمل صدرالاشاره (موضوع دریافت عنوان «سرآمدآموزشی»، «سرآمد فرهنگی» و «سرآمد پژوهشی») عضو هیئت علمی می‌بایست از زمان تصویب این دستورالعمل حداقل سه بار به طور پیوسته و یا ناپیوسته بر مبنای شیوه نامه مصوب هیأت امنای مربوطه یا ابلاغی ازسوی معاونت مربوطه به عنوان سرآمد آموزشی، فرهنگی و یا پژوهشی در دانشکده (ها) انتخاب گردد تا مشمول دریافت یک پایه تشویقی شود.

۱۲- درخصوص پایه‌ی تشویقی موضوع بند ۳-۷ ماده ۷ دستورالعملصدرالاشارهه(چاپ مقاله در مجلات Science , Nature (به تمامی مقالات چاپ شده در این دو نشریه اعم از communication ,letter,Paper , .... پایه تعلق می‌گیرد و تنها به مواردی که به صورت news هستندپایه تعلق نمی‌گیرد.

۱۳- در خصوص پایه تشویقی موضوع بند ۱۳-۷ ماده ۷ دستورالعمل صدرالاشاره (کسب مقام درجشنواره های ملی) پایه تشویقی موضوع این بند تا رتبه سوم تعلق می‌گیرد.

۱۴- در خصوص پایه تشویقی موضوع بند ۱ ماده ۶ دستورالعمل صدرالاشاره (ساخت مواد شیمیایی و …) و بند ۸ ماده ۷( کتاب سال) درصورتی که این بند توسط چند نفر به صورت اشتراکی صورت پذیرد، سهم هر یک از پدیدآورندگان فعالیت‌های پژوهشی مشترک بر اساس جدول شماره ۲ شیوه نامه اجرایی آییننامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی آموزشی و پژوهشی قابل محاسبه می‌باشد.

ضمنًا همانگونه که در بند ۲۹ ماده ۱۰ دستورالعمل صدرالاشاره آمده است برای دریافت پایه تشویقی می‌توان از امتیازهای ترکیبی برون دادهای مختلف مورد اشاره در هر ماده با رعایت وزن نسبی امتیاز هر مورد استفاده کرد.

۱۵- در خصوص پایه تشویقی موضوع بند ۸ ماده ۳ دستورالعمل صدرالاشاره (عضوی که هیئت ممیزه با ارتقای او به مرتبه دانشیاری و یا مرتبه استادی به اتفاق آرا موافقت کند) اعطای این پایه برای ذینفعانی امکانپذیر است که پس از تصویب دستورالعمل فوق در هیئت امنای مربوطه شرایط را احراز نموده اند.

۱۶- در خصوص پایه‌های مورد اشاره در بخشنامه شماره ۱۵/۳۷۳۷۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ موضوع به صراحت در متن بخشنامه قید گردیده است که اعطای پایه‌های استحقاقی که خارج ازعناوین مطرح شده در ماده ۵۲ آئین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی بوده و در برخی ازهیئت های امنا به تصویب رسیده است از تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱ وجاهت قانونی ندارد فلذا پایه‌های مانند مأموریت تحصیلی و … که در متن ماده ۵۲ درج گردیده است شامل این لغو نمی‌گردد.

۱۷- درخصوص امتیاز مقاله‌های منتشرشده در نشریه‌های علمی داخلی معتبر نمایه شده (موضوع بندهای ۲۳-۱۰ الی ۲۵-۱۰ ماده ۱۰ دستورالعمل صدرالاشاره) پایگاه اطلاعات علمی"ISC "نیز درجمله پایگاه‌های اطلاعاتی معتبر بین المللی موضوع این بندها قرار دارد.

۱۸- در خصوص پایه تشویقی موضوع بند ۱۰-۳ ماده ۳ دستورالعمل صدرالاشاره موضوع مقالات آموزشی (محتوای آموزشی بودن مورد تأیید گروه و دانشکده قرار گیرد) نیز همانند مقالات پژوهشی در بندهای مربوطه قابل بررسی و امتیازدهی می‌باشد.

۱۹- درخصوص پایه تشویقی موضوع بند ۳۵-۱۰ ماده‌ی ۱۰ دستورالعمل صدرالاشاره بر اساس مفاد بند فوق الاشاره به عضوی که با لحاظ مرتبه علمی در ۲( دو) سال منتهی به سن بازنشستگی بر اساس آییننامه مصوب رسیده باشد، بدون رعایت تعداد سالانه پایه‌های تشویقی، درصورت احرازشرایط لازم از تمامی پایه‌های قابل اعطای بندهای مختلف این دستورالعمل برخوردار می‌شود. فلذا برای عضو هیأت علمی که پس ازخدمت سی سال بدون رسیدن به سن بازنشستگی مصوب به لحاظ مرتبه علمی تقاضای بازنشستگی دارد و این تقاضا مورد موافقت دانشگاه قرار می‌گیرد، با عنایت به اینکه عضو مد نظر در آستانه خاتمه خدمت تلقی می‌شود، از مفاد این بند از تاریخ موافقت دانشگاه با بازنشستگی وی، بهره مند می‌شود.

۲۰- در خصوص بنـد۲-۴ ماده ۴ دسـتورالعمصدرالاشارهره موضوع مشارکت با پژوهشـگران غیر ایرانی یا ایرانی خارج از کشور، تنها درج آدرس( Affiliation ) پژوهشگر غیر ایرانی در مقاله برای اعطای پایه تشویقی کفایت می‌کند.

 

ایران کنفرانس

کانال تلگرام ایران کنفرانس

اخبار دانشگاهی ( هیات علمی ، دکتری ، کارشناسی ارشد )
اخبار کنفرانس ،کارگاه ،جشنواره
بورس های تحصیلی و کارآموزی
همايشهاي خارجي
مقالات و مطالب علمی و آموزشی

سامانه مدیریت کنفرانس سامان

ورود جهت ثبت همايش
ایجاد حساب کاربری فقط جهت ثبت همايش می باشد. ثبت همایش های دانشگاهی رایگان و سایر همایش های دولتی و خصوصی شامل تعرفه خواهد بود. قبل از ثبت نام " قوانین " ثبت همایش را حتما ملاحظه فرمایید.راهنمای مقاله نویسی

دانلود سرقصل های رشته های دکتری در سایت ایران کنفرانس

دانلود سرقصل های رشته های کارشناسی ارشد در سایت ایران کنفرانس

ایران کنفرانس:سایت برگزیده چهارمین جشنواره وب ایران

1390-1402© : ایران کنفرانس